การพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม่ ด้วย Re-Skill & Up-Skill

8 มิถุนายน 2566


วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานแบบใหม่ (Modern Agent)ด้วยมุมมองReskill & Upskill(เติมทักษะใหม่ &เสริมทักษะเดิม) ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์5 ประการ ได้แก่...

1.       จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการเป็นคนเก่งแถวหน้า (Modern Agent) ด้วยมุมมองReskill & Upskillทำอย่างไร?

2.      จะสร้างความสนิทสนม ช่วยให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ &ลดช่องว่างเพื่อประสานพลัง ทำได้อย่างไร?

3.      จะฝึกคิดใช้เหตุผลไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร?

4.      จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?

5.       จะช่วยให้ตระหนัก&รับมือกับอารมณ์เชิงลบอย่างได้ผล เมื่อเผชิญแรงกดดัน ทำอย่างไร?

 

กำหนดการ&เนื้อหา(Schedule & Content)

09.00 - 11.00 น.  Module I:เข้าใจภาพรวม การเป็นคนเก่งแถวหน้า(Modern Agent) ด้วยมุมมองReskill & Upskill...เพื่อAim 1

·      5จุดเปลี่ยนสู่คนเก่งแถวหน้า (Modern Agent)

·      Reskill & Upskill...ความหมาย&ทางรอด

·      Digital & Industrial Revolution...2ปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนโลก: ผลกระทบ& การปรับตัว

·      VUCA challenge...4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

·      4 เก่ง...ชุดทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นจากWorld Economic Forum's report

·      30 Future skills...มุมมองผู้เชี่ยวชาญจากMcKinsey & Company

·      CEO's success story: ถอดบทเรียนReskill & Upskillเชิงวิเคราะห์

·      กรณีศึกษา ระดับสากล& ระดับประเทศ:บทเรียนเชิงวิเคราะห์

·      กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Brain puzzle"...เพื่อตระหนักความสำคัญของReskill & Upskill

·      กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค "สำรวจคุณสมบัติModern Agent"

11.00 - 12.00 น. Module II:พัฒนาทักษะหมวด Working with peopleด้วย การคุยเปิดใจ...เพื่อAim2

·      Join...ความลับคน4รุ่น ชี้อนาคตองค์กร

·      1+3 ...เคล็ดลับคุยเพลินได้เพื่อน แบบ เล่า ฟังชมถาม

·      อ่าน 5 ภาษากาย รู้ภาษาใจ

·      ยิ่งพูด ยิ่งพัง? นี่คือ8หัวข้อชวนคุย สุดยอด VS สุดแย่

·      ใครรวยเพื่อน?...นี่คือ8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส

·      กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Trust fall"...เพื่อตระหนักถึงช่องว่างระหว่างวัย และ ผลกระทบ

·      กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค "คุยเพลินได้เพื่อน"1+3

13.00 - 14.00 น.Module III:พัฒนาทักษะหมวดProblem-solvingด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ...เพื่อAim 3

·      6ม...6 รั้วกั้นขวางการคิดอย่างมีวิจารญาณ

·      ฉันด่วนสรุป ? นี่คือBias...4ภัยมืดทำให้ตัดสินใจพลาด

·      ทำไมเหยื่อคือฉัน ? นี่คือ3ต...เคล็ดวิชาทันคน ทันเกม

·      5F...รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ(Critical thinking)

·      FACT...4 เบาะแสรู้ทันข่าวปลอม

·      Find...4ชุดคำถามที่นักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องมี!

·      กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 5Fจากเค้าโครงเรื่องจริง

·      Thinker...7 แนวทางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

·      กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "illusion picture"...เพื่อเข้าใจอุปสรรคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

·      กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ทันคน ทันเกม 5F

14.00 - 15.00 น.  Module IV:พัฒนาทักษะหมวดProblem-solvingด้วย การคิดเชิงสร้างสรรค์...เพื่อAim4

·      Wise...ไขรหัสคิดไวไหวพริบ

·      กรณีศึกษา: ถอดบทเรียนWiseจากเค้าโครงเรื่องจริง

·      3F+7Q...ไขปริศนาPain Point(โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า

·      Wise + 5M1E = 3Fสมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

·      SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

·      กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Escape Riddle"...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง

·      กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค "คิดไวไหวพริบ"Wise

15.00 - 15.45 น.  ModuleพัฒนาทักษะหมวดSelf-managementด้วยการคล่องไวทางอารมณ์...เพื่อAim 5

·      9 สัญญาณเตือนพร่องอีคิว(Low-EQ signal)

·      Free...4 เคล็ดวิชา รู้ทัน ฉันโอเค(Emotional Agility)

·      2D...จุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญการถูกปฏิเสธ(Rejection)

·      12 สุดยอดคำถามพัฒนา "รู้ทัน ฉันโอเค"

·      3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบNLP

·      หงุดหงิดง่าย?...นี่คือ6วิตามินเสริมอีคิว

·      กิจกรรมเชิงกระตุกคิด "Hidden faces"...เพื่อตระหนักถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่

·      กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค"รู้ทัน ฉันโอเค" Free

15.45 -16.00น.  Module VI:ขยายผลฝึกอบรม

·      สรุปสาระสำคัญ

·      ปฏิบัติการ "รู้เปลี่ยนโลก"

หมายเหตุ:พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430;เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม


สถานที่อบรม (VENUE)

St.James Hotel ซอยสุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 106 ครั้ง