การประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ : Logistics Key Performance Indicator

23 พฤศจิกายน 2566

       โลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบเศรษฐิกิจในยุคปัจจุบันและเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรทั้งในด้านของต้นทุน(Cost)และการบริการ(Service)  หากเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านโลจิสติกส์ เราจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดผลการทำงานที่สำคัญนั้นคือKPI (Key Performance Indicators)

      KPIในงานโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ใช้ในการวัดผลการทำงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เราต้องมีความเข้าในการตั้งKPIให้เหมาะกับการทำงานและรูปแบบองค์กร การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ (Supply Chain Performance Index: SCPI)รวมถึงตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard: LSC)วัดผลใน3มิติ ประกอบด้วย ต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ


วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

     ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงภาพรวมของระบบชัพพลายเชนและโลจิสติกส์
     ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงความสำคัญKPI (Key Performance Indicators)
     ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงSupply Chain Performance Index: SCPI & Logistics Scorecard: SC
     ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการตั้งKPIให้เหมาะสมกับการทำงานจริง
     ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการวัดผลประสิทธิภาพการทำงาน


เนื้อหาหลักสูตร
 • ภาพรวมของระบบชัพพลายเชนและโลจิสติกส์
 • ความสำคัญและที่มาของ KPI (key Performance Indicators)
 • Supply Chain Performance Index: SCPI ทั้งหมด 9 หัวข้อ
 • Logistics Scorecard: SC ทั้งหมด 5 ด้าน
 • การตั้ง Logistics KPI ในคลังสินค้า
 • การตั้ง Logistics KPI ในงานขนส่ง
 • การตั้ง Logistics KPI ในทุกระดับ (แผนก,ทีม,บุคคล)
 • การประเมินผลการทำงานและปรับปรุงแก้ไข
 • Case Study & Workshop

วิทยากร   อาจารย์ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=66604


ค่าอบรม
ราคาทั่วไป 3,900 บาท [ บวก VAT 7% = 4,173 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,400 บาท [ บวก VAT 7% = 3,638 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetingได้ จำนวน1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ1,700บาท, 1วัน ท่านละ2,700บาทโทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line :@trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา 


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 พฤศจิกายน 2566 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827519

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 318 ครั้ง