การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล

14 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน

หัวข้อการอบรม
 การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย
 การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
 การบริหารลูกหนี้และการให้สินเชื่อ (เงินสด VS สินเชื่อ)
 การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงกิจการ
 นโยบายการบริหารสินเชื่อ/ลูกหนี้สำหรับฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน
 ฝ่ายขายกับบทบาทในการหาข้อมูล/เร่งรัดหนี้สิน
 เทคนิคการทวงหนี้ทางโทรศัพท์
 การทวงหนี้ทางจดหมาย การทำหนังสือทวงหนี้
 บริการหน่วยงานและบุคคลที่สามในเรื่องลูกหนี้และการทวงหนี้
 จริยธรรมและมารยาทในการทวงหนี้
รายละเอียดกิจกรรม
 1. วางแผนการบริหารหนี้ขององค์กรคุณ
 2. ทบทวนร่างหนังสือทวงหนี้/บททวงหนี้เพื่อการใช้งานจริง

ค่าอบรม 

ราคาทั่วไป 3,900 บาท [ บวก VAT 7% = 4,173 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,400 บาท [ บวก VAT 7% = 3,638 บาท ]


ทุกหลักสูตรสามารถอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meeting ได้ จำนวน 1-2 ท่านก็เปิดอบรม กำหนดวันอบรมเฉพาะท่านได้
ระยะเวลา ครึ่งวัน ท่านละ 1,700 บาท , 1 วัน ท่านละ 2,700 บาท


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4756

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com   
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายขาย – ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน พนักงานและหัวหน้างานและผู้ประกอบการที่ต้องดูแลเรื่องลูกหนี้ในบริษัทการค้าทั่วไป

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 พฤษภาคม 2567 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 5590 ครั้ง