การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP

18 เมษายน 2567


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)

2.สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.มีความรู้และเข้าใจในการใช้ระบบERPเพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิตได้เป็นอย่างดี

4. สามารถประสานงานด้านข้อมูลภายในองค์กร เพื่อลดความผิดพลาด ความขัดแย้งกันในเรื่องของข้อมูล รวมถึงการสร้างความรวดเร็วในการใช้งานด้านข้อมูลร่วมกันได้อย่างราบรี่น

5. ทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ผ่านระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ

6. สามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำรายงานทั้งแบบOnlineและOfflineเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


หัวข้อของการอบรม

1.      ERPเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในยุด Industry 4.0

2.      ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของระบบ ERPกับการพัฒนาองค์กร

3.      Moduleต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในระบบERP

4.      การเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ ERP (ด้านบุคลากร,ด้านข้อมูลสารสนเทศ,ด้านเครื่องมือและเครือข่าย และอื่น ๆ)

5.      ระบบERP จะสามารถลดต้นทุนผลิตได้อย่างไร

6.      การค้นหาความต้องการข้อมูลสารสนเทศในสถานประกอบการที่ต้องการใช้งานระบบ ERP

7.      เลือกระบบERP อย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กร

8.      ความสำคัญของการบริหารจัดการผลิตด้วยระบบ ERP (Principle of ERP Production Management)

9.      การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

10.  การวางแผนการผลิตด้วยระบบ ERP

11.  การสร้างสูตรการผลิตสินค้าในระบบ ERP

12.  ใบบันทึกผลิตในระบบERP

13.  ระบบERP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

14.  กลยุทธ์การทำLean ด้วยระบบERPสุดยอดยุทธวิธีการพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้าน

15.  การประเมินความสำเร็จของการใช้ระบบ ERP

16.  กลยุทธ์การใช้งานระบบ ERPสําหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ERP Efficiency for Business Strategy)

วิธีการสัมมนา  การบรรยาย ให้คำปรึกษา กรณีศึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล วิศวกร


สถานที่อบรม (VENUE)

Online Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 16 ครั้ง