การจัดทํามาตรฐาน 5 ส. ในสํานักงานและโรงงาน

18 กันยายน 2566


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานองค์กร หรืออุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ นั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นQC QCC TQM TPM KAIZEN ISO9000 QS9000 จะต้องเริ่มต้น ที่  5ส.ก่อนทั้งสิ้น 5ส.จึงเป็นพื้นฐานของการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่ดูแลตนเองดูแลเครื่องจักร ตลอดจนการทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ผลตามที่คาดหมายทำงานถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

กาัฒนงคขาดื้นฐินัยกาทำงานหากมการนิจรรื่นมาิบัสำเร็จต่อเมื่อผู้บริหารลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง หากผู้บริหารวางมือเมื่อไรกิจกรรมก็จะหยุดทันที หลักสูตร นี้จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกิจการของท่านเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและปรัชญาของ5

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ 5ในองค์กร

3. สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการใช้เทคนิค5ส.

4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้5ส ไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีม5ส. ในองค์การได้

 

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5ส.

2. 5ส. คืออะไร

3. ความแตกต่างและความเหมือนของการทำ 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

4. วิธีทำ5ส.

5. ผลดีจากการทำ5ส.

6. บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ5ส.

-   ทัศนคติต่อกลุ่ม

-   การแก้ไขปัญหา

7. ขั้นตอนในการทำกิจกรรม5ส.

-   นโยบาย

-   ฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์

-   แบ่งงานรับผิดชอบ

-   เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน5ส.

8. การนำกิจกรรม5ส. ไปดำเนินการในองค์การ

9. การประเมินผล5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

ผู้เข้ารับฟังการอบรม    กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลางหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย


วิทยากร


วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom/ Onsite Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กันยายน 2566 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 ,090 645 0992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 198 ครั้ง