การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ

20 เมษายน 2567


เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1 : ระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล International Organization for Standardization

·       ความเป็นมา ประเภท และ Time Line ของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

·       ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

.       กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้าหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 : ระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความสำคัญ และความจำเป็นของระบบเอกสารสารสนเทศ Documented Information

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารจัดการสำหรับ ISO แต่ละระบบ

·       หลักเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ ภาษา รหัสเอกสารในระบบเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสม

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การทบทวน และการอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท

บทที่ 3 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ คู่มือสิ่งแวดล้อม และคู่มือระบบบริหารจัดการสำหรับ ISO ทุกระบบ   

·       ความหมายและความสำคัญของคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO 

·       องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO 

·       รูปแบบการเขียนคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO 

·       ตัวอย่างในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ สำหรับ ISO 

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO 

·       เคล็ดลับสำคัญของการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ Manual สำหรับ ISO ที่ดี

บทที่ 4 : การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedure สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       องค์ประกอบสำคัญของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       รูปแบบการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure

·       ตัวอย่างของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ถูกต้อง

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียน ทบทวน และอนุมัติ Procedure ที่เหมาะสม

·       สรุปความเหมือนและความแตกต่างของระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ของ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับสำคัญของการเขียนระเบียบปฏิบัติงาน Procedure ที่ดี

บทที่ 5 : การจัดทำวิธีปฏิบัติงาน - ขั้นตอนปฏิบัติงาน Work Instruction - WI สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       องค์ประกอบสำคัญของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       รูปแบบการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction

·       ตัวอย่างของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction ที่ถูกต้อง

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียน ทบทวน อนุมัติวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ที่เหมาะสม

·       สรุปความเหมือนและความแตกต่างของวิธีปฏิบัติงาน Work Instruction ของ ISO แต่ละระบบ

·       เคล็ดลับสำคัญของการเขียนวิธีปฏิบัติงาน (ขั้นตอนปฏิบัติงาน) Work Instruction ที่ดี

บทที่ 6 : การจัดทำแบบฟอร์ม Form และบันทึก Record สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและความสำคัญของแบบฟอร์ม Form

·       องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดแบบฟอร์ม Form

·       รูปแบบการกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ดี

·       ตัวอย่างของการกำหนดแบบฟอร์ม Form ที่ถูกต้องสำหรับ ISO 

·       ความหมายและความสำคัญของบันทึก Record สำหรับ ISO 

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแบบฟอร์ม Form และบันทึก Record

บทที่ 7 : เอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับ ISO 

·       ความหมายและความสำคัญของเอกสารสนับสนุน Support Document

·       ประเภทของเอกสารสนับสนุน Support Document

·       ตัวอย่างของเอกสารสนับสนุน Support Document สำหรับ ISO

·       เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสนับสนุน Support Document อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 : การควบคุมเอกสาร Document Control อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       เทคนิคในการควบคุมเอกสาร Document Control

·       เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร Master List สำหรับ ISO 

·       ตัวอย่างของการจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร Master List ที่ถูกต้อง

·       เทคนิคการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองเอกสารในระบบ Holder List ที่ดี

·       เทคนิคในการ Update เอกสารสารสนเทศในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 9 : เทคนิคการออกเอกสารใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกเอกสารโดยใช้ใบ DAR

·       ความหมายและความสำคัญของใบ DAR

·       ขั้นตอน เงื่อนไขและผลลัพธ์ในการใช้ใบ DAR

·       ตัวอย่างการเขียนใบ DAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 10 : เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสาร สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ความหมายและประโยชน์ของตารางควบคุมเอกสาร

·       เทคนิคในการกำหนดตารางควบคุมเอกสารสำหรับ ISO 

·       ตัวอย่างตารางควบคุมเอกสารของระบบการบริหารที่ถูกต้อง เหมาะสม

บทที่ 11 : เทคนิคการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       สาเหตุที่ต้องมีการขออนุมัติทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

·       ประเภทของเอกสารสารสนเทศที่มีการขออนุมัติทำลาย

·       ขั้นตอนในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศในองค์กร

·       แนวทางปฏิบัติจริงในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

·       ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการขอทำลายเอกสารสารสนเทศ

บทที่ 12 : เทคนิคการควบคุมเอกสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับ ISO ทุกระบบ

·       ประเภทเอกสารสารสนเทศในระบบอิเล็คทรอนิกส์

·       การจัดทำและการควบคุมเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

·       การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และควบคุมเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิกส์

·       ตัวอย่างของการควบคุมเอกสารสารสนเทศในระบบอิเล็คทรอนิกส์

Workshop :  แบ่งกลุ่มย่อยเป็นทีมในการระดมสมอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำและควบคุมเอกสารสารสนเทศ สำหรับ ISO ทุกระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนท์ สุขุมวิท 18 BTS ASOKE **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 เมษายน 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 096-669-5554 , 0906450992,0643254946

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 34 ครั้ง