การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ

23 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน

เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้

เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง

2. ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3. ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

Kaizen กับการเพิ่มผลผลิต

ความหมายของ Kaizen

วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน

Automation Kaizen การปรับปรุงที่มี่การประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุง กระบวนการให้เป็นระบบ

Office Kaizen การปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละแผนก เน้นด้านงานในสำนักงาน

หลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุง

Kaizen กับข้อเสนอแนะ

การเขียนข้อเสนอแนะอย่างมีคุณภาพ

ปรัชญาพื้นฐาน และหลักการของการดำเนินกิจกรรม QCC

· แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมและปรับปรุงในสถานที่ทำงาน

การทำกิจกรรมกลุ่มคิวซีเซอร์เคิล

วิธีดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอร์เคิล

กิจกรรมควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน

มาตรฐานการทำงาน

เทคนิค QC

คิวซีสตอรี่(QC Story)

เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ

7 QC Tools

แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) §แผนภูมิกราฟ (Graph)

แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) §แผนผังสาเหตุและผล

แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) §แผนภาพฮีสโตแกรม (Histogram)

แผนภูมิควบคุม

· 7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Øค้นหาปัญหา Øนิยามปัญหา

Øวิเคราะห์สาเหตุ Øกำหนดมาตรการตอบโต้

Øติดตามผล Øกำหนดเป็นมาตรฐาน

Øค้นหาปัญหาใหม่ Øกรณีศึกษา

PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ตัวอย่างกิจกรรม QCC

ปัญหาและอุปสรรคในการทำ QCC

Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC

สรุป และถาม ตอบ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย  ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์Workshop

ระยะเวลา :1วัน เวลา09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับInhouse Trainingเนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

**********ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร.063-846-6405

Line : chosenthebest /Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: [email protected]/www.chosenthebest.com

วิทยากร

อ.บรรพต เทพฤทธิ์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กรกฎาคม 2567 09.00-16.00 น.

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 60 ครั้ง