หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

“คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Organisational Culture Certification Culture Ambassador Program

Culture is at the heart of every organization, yet it is often forgotten. AIT is proud to offer in partnership with Hofstede Insights the Cultural Ambassador (CA) program.

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Strategic Human Resource Management and Business Leadership

This one-week training program is going to be conducted at Asian Institute of Technology Campus in Bangkok, Thailand. The schedule for the conduct of the training program is 18 – 22 May 2020.

จัดโดย AIT Extension

ว้าว!!! สุดยอดการนำเสนอ (WOW! Presentation)

พิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ลดเหลือท่านละ 3500 บาท

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill

หลักสูตรฝึกอบรม การนำอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills) เป็นการอบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการนำเสนอและสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการพูดในที่ชุมชนให้เหมาะสมกับการนำเสนอแต่ละแบบอย่างสอดคล้อง

จัดโดย FIT Pro Institute

ภาวะผู้นำยุค 5G : Leadership Development

ผู้นำในองค์กรมีอยู่มากมาย แต่ผู้ที่มีภาวะผู้นำในองค์กรมีเพียงส่วนน้อย ศาสตร์ศิลปสู่ผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นสิ่งที่ หลักสูตร ผู้นำ 5G (Leadership Development) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ (Knowledge) หลักทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำ

จัดโดย FIT Pro Institute

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย FIT Pro Institute

การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ

ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ อยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นหมายถึงความได้เปรียบในทุกๆด้าน ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่จะทำให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ เช่น เรื่องคุณภาพ ทั้งการให้บริการ และคุณภาพของสินค้า ห

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1