หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

การเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทั้งบุคลากร และองค์กรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการช่วงชิงความเป็นหนึ่งในทุกสถานการณ์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

PowerPoint Advanced for Effective Presentation

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ พนักงานขายPC ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริง ในการขายและบริการให้กับลูกค้า ตั้งแต่การเข้าใจลูกค้า การบริหารจัดการกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสม รวมถึงการปิดการขาย

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 3 (Workforce Analysis Workshop)

หลักสูตรฝึกปฏิบัติวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่ตอบท่านได้ว่า "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน" และจะบริหารจัดการอย่างไรเมือเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นในองค์กร

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การบริหารจัดการคนเก่งคนดี (28 ก.ย. 61) ดร.ชญารัศมิ์

โลกธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่เศรษฐกิจยุคองค์ความรู้เป็นฐาน มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้โลกแคบลง สิ่งที่องค์การประสบคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวน (VOLATILITY) ความไม่แน่นอน (UNCERTAINTY) ความซับซ้อน (COMPLEXITY) และความไม่ชัดเจน (AMBI

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตร Professional Image & Best Personality

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

จัดโดย บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)

ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

จัดโดย บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด

Design Thinking กระบวนการแปลงความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นจริง

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางความคิดด้วยการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่จะช่วยแปรรูปความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าอบรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ

จัดโดย V Work Smart Company Limited

หลักสูตร เทคนิคการทำงานยุคใหม่ ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ AGILE SCRUM (ระดับ Scrum Team Leader)

การจัดการเวลาและงาน, การทำงานเป็นทีม (Teamwork), การทำงานเชิงรุก (Proactive Work), ตรรกะ (Logical) ภาวะผู้นำ (Leadership), การสื่อสาร (Communication), การสอนแนะ (Coaching)

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map) จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิ่งที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (B

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

TIFFA ITBS : หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ ที่เดียวในประเทศไทย

เพราะการขนย้ายสินค้าโครงการ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจริง ดังนั้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุด ”

จัดโดย TIFFA ITBS

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 24

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญให้ "นักจัดซื้อ" ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นทุนและราคาที่แท้จริงและเหมาะสม ของสินค้าและบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

หลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด

" โลกเปลี่ยน การตลาดเปลี่ยน อัพเดทแนวกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในวิถีใหม่ !!"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 37

จุฬาเปิดอบรมหลักการสัมภาษณ์ บริหารสมรรถนะ ผลตอบแทน ความก้าวหน้างานบบุคคลและกฎหมายแรงงาน

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ด้วยตาราง 8 ช่อง

คอร์สนี้จะช่วยให้ท่านสแกนวิเคราะห์ทุกมิติของปัจจัยทางการตลาดต่างๆ แล้วคัดเอาปัจจัยสำคัญๆนำมาเชื่อมโยงกันในตาราง 8 ช่อง สร้างกลยุทธ์การตลาดที่กระชับ เข้าใจง่าย ตอบโจทก์ธุรกิจ ก่อนนำเอาไปทำแผนปฏิบัติการจริง

จัดโดย AKD SOLUTION CO.,LTD.

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1