หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner Training ส่วนหัว

หลักสูตร Sales Performance Management Best Practices

สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร The Power of Thinking Program

เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 33

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรการเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 Human Resource Development Certificate Program

ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาฯ ได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Competitive Sales & Marketing Strategy

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Banner Training ส่วนท้าย