หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

จอง 2 ท่าน ขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท

จัดโดย บจก.สัมมนาเซ็นตอร์

ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ มรท.8001: 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

สมัคร 2 ท่าน ชำระค่าสัมมนาเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)

เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดระยะยาว

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร: จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

จิตวิทยาการบริหาร ศิลปะอันละเอียดอ่อนและสำคัญ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร: การวิเคราะห์ทางการตลาด

การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำไปใช้จริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร: ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

"หลักการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ เพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

เพื่อการเตรียมความพร้อมของชุมชมและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในแหล่งท่องเที่ยวหลังเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19

จัดโดย TU RAC

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 44

พัฒนาเทคนิคด้าน HR เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง

“การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อออกแบบงานบริการ ระบบงาน ให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Professional HRD ก้าวสู่นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตัวจริง !!!

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์

-ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจขายฝาก -โมเดลธุรกิจขายฝาก -ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ขายฝาก -กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก -หลักการบริหารเงินในธุรกิจขายฝาก -โอกาสความสำเร็จในธุรกิจขายฝาก -ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ -ความรู้และทักษะคัด

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาด การขายและบริการกับทีมงาน หา

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)

ผู้นำที่นำพาองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก จะมองความเป็นไปได้ในทุกเหตุการณ์ เห็นศักยภาพบุคลากรและนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวของบุคลากรและการงาน ทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรมากขึ้น

จัดโดย People Synergy

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14 Human Resource Development Certificate Program

ับเคลื่อนองค์กรอย่างงานด้านบุคคล มาร่วมพัฒนาแนวคิด แนวทาง และ Update เครื่อง มือสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่า

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1