หลักสูตรอบรมน่าสนใจ

Thai Training Zone คัดสรรหลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษมาให้คุณเลือกได้ง่ายๆ

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร: ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

"หลักการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ เพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร: การวิเคราะห์ทางการตลาด

การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำไปใช้จริง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร: จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

จิตวิทยาการบริหาร ศิลปะอันละเอียดอ่อนและสำคัญ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตรวุฒิบัตร: การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 19 (Risk Management รุ่นที่ 19)

เราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดระยะยาว

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

เพื่อการเตรียมความพร้อมของชุมชมและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในแหล่งท่องเที่ยวหลังเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19

จัดโดย TU RAC

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 44

พัฒนาเทคนิคด้าน HR เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง

“การปรับใช้แนวคิด BCP เพื่อออกแบบงานบริการ ระบบงาน ให้เกิดผลธุรกิจยั่งยืนที่แท้จริง”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Professional HRD ก้าวสู่นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตัวจริง !!!

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สัมมนา: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์

-ช่องทางการลงทุน ในธุรกิจขายฝาก -โมเดลธุรกิจขายฝาก -ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ขายฝาก -กรณีศึกษาคดีในธุรกิจขายฝาก -หลักการบริหารเงินในธุรกิจขายฝาก -โอกาสความสำเร็จในธุรกิจขายฝาก -ปัจจัยเสี่ยง และ แนวทางป้องกันในการทำธุรกิจ -ความรู้และทักษะคัด

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Sales Mindset ทักษะการคิดเพื่อปั้นยอดขายให้ได้เป้า

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ การมีทีมขาย ทีมการตลาดและบริการที่มีความสามารถเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักบริหารหลายคนที่อาจทำได้  เรื่องที่มักจะทำให้นักบริหารท้อแท้มิใช่เรื่องการสร้างและ อบรมความสามารถในการตลาด การขายและบริการกับทีมงาน หา

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

ผู้นำเชิงบวกในการทำงาน (Leading with Positivity)

ผู้นำที่นำพาองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก จะมองความเป็นไปได้ในทุกเหตุการณ์ เห็นศักยภาพบุคลากรและนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในตัวของบุคลากรและการงาน ทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรมากขึ้น

จัดโดย People Synergy

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14 Human Resource Development Certificate Program

ับเคลื่อนองค์กรอย่างงานด้านบุคคล มาร่วมพัฒนาแนวคิด แนวทาง และ Update เครื่อง มือสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่า

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

เพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ได้อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร : Critical Thinking กับกลยุทธ์การตัดสินใจ

“คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Organisational Culture Certification Culture Ambassador Program

Culture is at the heart of every organization, yet it is often forgotten. AIT is proud to offer in partnership with Hofstede Insights the Cultural Ambassador (CA) program.

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Strategic Human Resource Management and Business Leadership

This one-week training program is going to be conducted at Asian Institute of Technology Campus in Bangkok, Thailand. The schedule for the conduct of the training program is 18 – 22 May 2020.

จัดโดย AIT Extension

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1