หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

กฎหมายควบคุมอาคาร และเทศบัญญัติ

สอบถามข้อสงสัยด้านกฎหมาย และเทคนิคปฎิบัติในแง่มุมต่าง ๆ กับวิทยากรที่มีการทำงาน และประสบการณ์ ด้านนี้โดยตรง หลักสูตรนี้สามารถช่วยท่านได้ในการทำงานที่รัดกุม ไม่มีปัญหาทางกฎหมาย และ ช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

คณะพยาบาล พีไอเอ็ม ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ HAPPY&HEALTHY ACTIVE SILVER

อบรมและดูงานด้านสุขภาพ

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

17 กันยานี้! เจาะลึกเคล็ด(ไม่)ลับเปิดร้านอาหารปี 2022 มือใหม่ก็ปั้นร้านให้รอดและปังได้

หลักสูตรที่จะช่วยผู้ประกอบการมือใหม่และมือเก่า ได้เข้าใจหลักการบริหารจัดการร้านอาหาร ที่จะช่วยให้คุณสามารถ รอด และ รุ่ง ในธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเอง

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมืออาชีพ (HR & HRM Officer Professional)

หลักสูตรฝึกอบรม HR หรือหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ HR เป็นหลักสูตรฝึกอบรมงานบุคคล เพื่อการทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล โดยมีชื่อหลักสูตรว่า การเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR & HRM Officer Professional) เป็นการอบรมเพื่อให้องค์ควา

จัดโดย FIT Pro Institute

ภาวะผู้นำและความน่าเชื่อถือ (Leadership and Creditability)

หากหัวหน้างานและผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีบทบาทเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารมืออาชีพแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ ทีมงานและองค์กร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญต่อหัวหน้างานและผู

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

Virtual Class : การฝึกคำนวณโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยการคำนวณมือ

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณออกแบบอาคารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุม สามารถตรวจสอบรายการคำนวณและแบบขยายโครงสร้างการเสริมเหล็กโดยเน้นการใช้สูตรสำเร็จทำด้วยมือ

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Virtual Class : ความรู้พื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

ปูพื้นฐานด้านการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อให้ทราบราคาต้นทุนอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงกับการขาดทุน

จัดโดย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอย

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เพิ่มศักยภาพองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้ (KM)

การที่จะทำให้องค์กรสามารถคงอยู่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องส่งเสริมความเชื่อถือในกันและกันของพนักงาน ทำให้เกิดการดึงเอาศักยภาพภายในของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด มีการแบ่งปันความรู้ และบริหารจัดการความรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางการกระตุ้น ส่งเสร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การสร้างระบบการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) นอกเหนือจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามลักษณะงานและอาชีพแล้ว ยังจะสามารถลดความสูญเสียในการจัดฝ

จัดโดย Learning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

Supervisory Skill Development : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับองค์ความรู้การเป็นหัวหน้างานแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการ ปกครองคน และ ปกครองงาน อย่างที่ลูกน้องรัก เจ้านายหลง

จัดโดย FIT Pro Institute

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน : The Art of Public Speaking

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน มีชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษว่า The Art of Public Speaking เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ (Knowledge) จากการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" การอบรมในหลักสูตรยังช่วยให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ (Understand) การขจัดอาการประหม่า ลดความตื่นเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การเขีบนแผนและบริหารโครงการ

ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1