หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2565

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การจัดอบรม “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การจัดอบรม การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การจัดอบรม ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

พื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training : GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation

เพื่อให้เข้าใจถึงข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับมาตรฐานสากล GHPs & HACCP System Revision 5 (2020)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)

จะดีกว่าไหมถ้าองค์กรสามารถเรียนรู้และหาประโยชน์จากความแตกต่าง เพื่อก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM

เพื่อให้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Public Training : เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ภาคปฏิบัติ)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวปฏิบัติในงานบริหารงานฝึกอบรมเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ฯ (SOC, RoHs, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)

เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Forecasting & Planning for Sales เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย

การขายจักประสบผลสำเร็จได้นั้น มีที่มาจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งมีทั้ง “ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้” และ “ปัจจัยภายในที่ควบคุมได้” ดังนั้น การวางแผนและการคาดการณ์ยอดขาย จึงถือเป็น…. “วิธีการทำงานที่เรียกว่าการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก” นั่นเอง

จัดโดย Professional Training Solution Limited Partnership

PDPA in Action for Business

เตรียม ธุรกิจให้พร้อม ก้าวเข้าสู่โลกแห่งข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ !! ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง (Advance Sale Skills: 5 Steps to Success)

พิชิตเป้าหมาย ด้วยการขายแบบมืออาชีพ ผ่าน 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Finance for Non-Finance

เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

จัดโดย Tess training

Online Training : Critical Thinking Mastery รู้ คิด เชื่อ ทำ อย่างมืออาชีพ

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

STORY TELLING

มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการของ STORY TELLING เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างนำเสนอ 2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง

จัดโดย Tess training

Agile Management : การบริหารงานแบบคล่องตัว

การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1