หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน เมษายน

 เมษายน 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานส่งสินค้า

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

กฎหมายแรงงาน การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานราชการและกึ่งราชการ

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015 Document control for ISO 9001:2015

สมัครสัมมนา 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ Warehouse Management

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย Hrdzenter

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ Professional Negotiation Skill (

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย Hrdzenter

การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน 14 Tools for Solving Problem

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย Hrdzenter

การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ7ชนิด และการปรับปรุงงาน (Production Cost Reduction in QC 7 Too

ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกที่นั่ง

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

กระบวนการส่งออก การนำเข้า และพิธีการศุลกากร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ **ผู้เข้ารับอบรมรับ Software ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2560**

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร"การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0" Virtual Class Online by Zoom Meeting

หลักสูตร การสื่อสารในภาวะวิกฤตขององค์กรในยุค 4.0 จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรและผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อการเตรียมพร้อมขององค์กร ในการป้องกันภาพลักษณ์และแก้ไขภาพลักษณ์ขององค์กรอันมีผลกระทบจากภาวะวิกฤต

จัดโดย สำนักฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ) ฉบับใหม่ 20 เม.ย.64

The International Chamber of Commerce: ICCหรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่าINCOTERMS 2020 RULESฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่1มกราคม2020 (ปี 2563) ในINCOTERMS 2020มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี2010โดยมี1เทอมที่ทำกา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 15 :

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Fu

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์บริหารพนักงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในยุคใหม่ (

การบริหารพนักงานสัมพันธ์เชิงรุกมีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและอยากทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับองค์กร แต่ทว่า โลกแห่งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริบทต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การ Disruptive ทาง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน 21-22 เม.ย.64 อ.ประเสริฐ

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูก

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM )

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลากรในองค์กรสามารพัฒนาตนเองโดยการสร้างความรู้จากการสร้าผลงานให้กับองค์กร แต่หากความรู้ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นระบบย่อมไม่ดีแน่ “คน” ถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับองค์กร เพราะ “คน” ได้รับค

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2