หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน ธันวาคม

 ธันวาคม 2564

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 2,500 .- สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น!!!

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 24 ธ.ค.64

คุณจะใช้งาน Photoshop CC 2016 for Techniques ได้แน่นอน แม้จะไม่เคยใช้งานมาก่อน สอนแบบ Step by Step ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวย ๆ ทำตามได้ทันที หลากหลายเทคนิควิธี ตกแต่ง บวกกับการสร้างภาพกราฟิกให้งดงาม สอนเทคนิคการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น (Effective Negotiation and P

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด (Smart Communicati

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุด

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 24 ธ.ค.64

คุณจะใช้งาน Photoshop CC 2016 for Techniques ได้แน่นอน แม้จะไม่เคยใช้งานมาก่อน สอนแบบ Step by Step ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวย ๆ ทำตามได้ทันที หลากหลายเทคนิควิธี ตกแต่ง บวกกับการสร้างภาพกราฟิกให้งดงาม สอนเทคนิคการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (To Develop Competen

ความสำคัญและการบรรลุผลไปสู่เป้าหมายขององค์กร และระดับหน่วยงานนั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือการทำงานของพนักงานทุกระดับชั้น ที่มีความใส่ใจต่อการทำงานในด้านบริบทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สามารถขั

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น (Effective Negotiation and P

ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 24 ธ.ค.64

คุณจะใช้งาน Photoshop CC 2016 for Techniques ได้แน่นอน แม้จะไม่เคยใช้งานมาก่อน สอนแบบ Step by Step ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวย ๆ ทำตามได้ทันที หลากหลายเทคนิควิธี ตกแต่ง บวกกับการสร้างภาพกราฟิกให้งดงาม

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 24 ธันวาคม 2564

ดังนั้น “วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

PDPA Implementation For Recruitment

ราคาพิเศษเพียงท่านละ 3,900.- บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เทคนิคปิดการขายลูกค้าธุรกิจ (B2B) (Techniques to Close Sales for Business Customers)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น / สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด (Smart Communicati

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 24 ธ.ค.64

คุณจะใช้งาน Photoshop CC 2016 for Techniques ได้แน่นอน แม้จะไม่เคยใช้งานมาก่อน สอนแบบ Step by Step ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ภาพประกอบสวย ๆ ทำตามได้ทันที หลากหลายเทคนิควิธี ตกแต่ง บวกกับการสร้างภาพกราฟิกให้งดงาม สอนเทคนิคการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (To Develop Competen

ความสำคัญและการบรรลุผลไปสู่เป้าหมายขององค์กร และระดับหน่วยงานนั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือการทำงานของพนักงานทุกระดับชั้น ที่มีความใส่ใจต่อการทำงานในด้านบริบทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สามาร

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด (Smart Communicati

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุด

จัดโดย ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1