หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิ

จัดโดย Thailand Training Center

คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN

- ร่วมค้นหาและมีแนวทางในการเสนอโครงการ kaizen ใหม่ๆ - มีแนวทางในการกระตุ้นความคิดทีมงาน และ สร้างความร่วมมือในการทำโครงการ kaizen - มีเทคนิคการนำเสนอโครงการ kaizen ที่น่าสนใจ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอน้ำ

พัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่ดูแลหม้อไอน้ำ ให้มีความรู้การใช้งานหม้อไอน้ำอย่างถูกวิธี และมีผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง

จัดโดย บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

"เปิดร้านอาหาร" ต้องเตรียมตัวอย่างไร!

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการออกแบบ การเลือกทำเล การจัดวางกำลังคน การตลาด การขาย และอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหาร

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

หัวข้อ การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Outstanding Presentation Skills)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะความสามารถในการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentation)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill

หลักสูตรฝึกอบรม การนำอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills) เป็นการอบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการนำเสนอและสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการพูดในที่ชุมชนให้เหมาะสมกับการนำเสนอแต่ละแบบอย่างสอดคล้อง

จัดโดย FIT Pro Institute

สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales )

ในโลกยุคปัจจุบัน ฝ่ายขายมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงกว่าสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยในหลายๆองค์กรพยายามพัฒนาฝ่ายขายในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกา

จัดโดย FIT Pro Institute

เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1