หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กรกฎาคม

 กรกฎาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจในการทำงาน (Professional Image & Business Etiquette @ Work) รุ่นที่ 2

การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยมารยาททางสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่พบเห็น เกิดความภักดีต่อตราสินค้าและขยายผลไปในวงกว้าง ใ

จัดโดย People Synergy

จุดแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Spark Up Inspiration for Success) รุ่นที่ 10

"การสร้างพลังและแรงบันดาลใจ" เป็นเทคนิคเชิงจิตวิทยา ที่จะทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งมั่น เข้าใจงาน เข้าใจคน และเข้าใจตนเอง อีกทั้งมีแรงบันดาลใจ เข้าใจผู้อื่น ตื่นอยู่เสมอ ไม่เผลอใจที่จะท้อถอย มีพลังเชิงบวกในการทำงานรวมกับหัวหน้า สมาชิก เป็นผู้มีใจรักในการทำงาน ภ

จัดโดย People Synergy

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ...สำหรับการทำงาน (English eMail Writing :: Clear and Professional) : รุ่น 16

หลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของการเขียนอีเมลในรูปแบบสากลได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้การคัดกรองข้อมูลหรือเรื่องราวที่ควรส่งและไม่ควรส่งทางอีเมล สิ่งจำเป็นและข้อควรระวังต่างๆ ในการเขียนและการใช้อีเมล เพื่อให้

จัดโดย People Synergy

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (27 ก.ค. 63) อ.ประกาศิต

ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ

จัดโดย Tess Training

ยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (4 ก.ค. 63) อ.สุกิจ

หลักสูตร: เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย PROFESSIONAL SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME

จัดโดย Tess Training

หลักสูตร : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

"เคล็ดลับการตลาด Content สร้างสรรค์ ปั้นสินค้าอย่างไรให้เปรี้ยง ยอดขายให้ปัง"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : ทักษะสมัยใหม่สำหรับหัวหน้างานในการบริหารทีมงาน

อัพเกรดทักษะการบริหารทีมสมัยใหม่ ให้เท่าทันยุค AI สำหรับหัวหน้างาน

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : พลังแห่งการสื่อสารสำหรับผู้จัดการ

สร้างพลังแห่งการสื่อสาร แบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างทีม สู่ความสำเร็จ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : การจัดการการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้า

“สู่ความสำเร็จในงานขายที่แท้จริง ด้วยแนวทางบริหารการขายใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ”

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร : Leagile (Lean + Agile) Management

"ปรับรูปแบบการบริหารโครงการที่รวดเร็ว คล่องตัวและใช้ทรัพยากรต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Lean + Agile"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

เทคนิคการขายและการตลาดเชิงรุก

ในยุคที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความอดทนต่ำ อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนใจง่ายและเกินความคาดหวังสูงในสินค้าและกระบวนขายสินค้ามากกว่ายุคที่ผ่านมา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เน้นเรื่องอารมณ์และความรู้สึกต่อนักขายและวิธีการขายเป็นสำคัญ กา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย PDCA และ 8Ds

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1