หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 5 พ.ค.63 อ.ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ? ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริห

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 4

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอ

จัดโดย V Work Smart Company Limited

Strategic Human Resource Management and Business Leadership

This one-week training program is going to be conducted at Asian Institute of Technology Campus in Bangkok, Thailand. The schedule for the conduct of the training program is 18 – 22 May 2020.

จัดโดย AIT Extension

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 28 พ.ค.63

ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การบริการด้วยใจ เพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณ (Service mind to increase revenue)

พิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ลดเหลือท่านละ 3500 บาท

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7 Waste

พิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ลดเหลือท่านละ 3500 บาท

จัดโดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Sel

จัดโดย เทสส์ เทรนนิ่ง

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ชำระค่าสัมมนาก่อน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย Hrdzenter

การตีความตามข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018

เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้สนใจจัดทำระบบ

จัดโดย บริษัท นัมเบอร์วันเซฟตี้1979 จำกัด

การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก และการที่จะให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งขันได้นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และองค์ประกอบหลายๆ อย่าง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี ทำไมบางองค์กรจึงประสบความสำเร็จอย

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) ปลุกพลังการพูดกเพื่อความสำเร็จในตัวคุณ เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ (Knowledge) ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะ (Skill) การพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ตามหลักว

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร

การบริหารการขาย : Sales Management

การเป็นผู้บริหารการขายที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารงานเป็นสิ่งที่สำคัญ การอบรมในหลักสูตร sales management การบริหารการขาย จึงเป็นหลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการบ

จัดโดย FIT Pro Institute

เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

TPM - Total Productive Maintenance

เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Mindset หมายถึง ทัศนคติ วิธีคิด และความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม , การสื่อสาร และการตัดสินใจของคนผู้นั้น Mindset ของแต่ละคนต่างกัน การที่ต้องทำงานร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงจำเป็นต้องมีการปรับ Mindset ของแต่ละคนให้ส

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดระบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผล ในยุค 4.0(Filing Management : Hard copy and Soft File)

ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน เพิ่มแนวทางการบริหารไฟล์ข้อมูล โดยใช้ระบบ Network ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ในการใช้ข้อ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1