หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หัวข้อ การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Outstanding Presentation Skills)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะความสามารถในการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentation)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Ho Ren So กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการเรียบเรียงความคิดได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการประสานความคิดในการประชุมแบบระดมสมองได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ Mind map ในการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมและจับประเด็นการคิดหลากหลายมุม

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map) จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิ่งที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (B

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation)**มีออนไลน์

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้มีทักษะด้านการนำเสนอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ในการทำงานไม่ว่าจะนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา นำเสนอต่อที่ประชุม หรือแม้กระทั่งการนำเสนองานต่อลูกค้า ย่อมต้องใช้เทคนิคในการนำเสนอ ทั้งด้านบุคลิกภาพและเนื้อในกา

จัดโดย Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.

การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สิ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1