หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร : กลยุทธ์การขาย 2020

“กลเม็ดเคล็ดลับ สร้างสรรค์กลยุทธ์การขาย สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง"

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การออกแบบบริการ (Service Design) **มีเรียนแบบออนไลน์

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

สื่อสารโน้มน้าวใจ ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงบวก (Persuasive communication)

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวใจ (Persuasive communication) ด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษา(Counseling technique) เพื่อพลิกสถานการณ์ให้เป็นบวก

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หัวข้อ “การคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์” (Creative problem Solving & Decision making)

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ & ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และครบวงจร รองรับโลกพลิกผันยุค 4.0

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

หัวข้อ Six Thinking Hats... เพื่อเก่งคิด เก่งสื่อสาร

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการคิด & สื่อสารในการประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยแนวคิด & เทคนิค หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ (Six thinking hats) ท่ามกลางความผันผวนในยุค 4.0

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)

INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing)

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

เทคนิคพิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย PC มืออาชีพ

ลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาในร้านพร้อมกับความคาดหวังอะไรบางอย่าง เช่น การเข้ามาและคาดหวังเรื่องตัวสินค้า และการบริการ ซึ่งลูกค้าอาจมีระดับความต้องการที่แตกต่าง

จัดโดย โชเซ่น เดอะ เบสท์

Modern Trade: มาตรฐานและ วิธีการนำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้า

“ถึง เคอร์ฟิว…. ถึง โรคระบาด....แต่ธุรกิจยังเดินต่อได้”

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)

เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน ได้สร้างหลักคิดเชิงบูรณาการ จากความเข้าใจ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการบินพลเรือน และมองเห็นความเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่า

จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ

Professional Development Program on: Artificial Intelligence for Healthcare: Innovations, Challenges

Artificial Intelligence (AI) technologies stand poised to disrupt virtually every sector of industry in coming decades. Business models and jobs in diverse areas such as healthcare, transportation, insurance, logistics, and customer service will change dr

จัดโดย Asian Institute of Technology

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ชำระค่าสัมมนาก่อน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

จัดโดย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4M Change Control and Effective Implementation

กระบวนการวางแผนการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมนาไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพเราต้องมาทำความเข้าใจกับ 4M ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้อกาหนด และปัจจัยต่างๆ ของ 4M ซึ่งได้แก่ ป

จัดโดย

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2