หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กุมภาพันธ์

 กุมภาพันธ์ 2563

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

พัฒนาระบบคิดผ่านเครื่องมือ ที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การออกแบบบริการ (Service Design)

เมื่อความต้องการของผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริการที่ตอบสนองตรงตามความต้องการเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าเอาไว้ให้ได้

จัดโดย Leaning and Development (Thailand) Co.,Ltd.

จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win

“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T

มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) ตามแบบงาน (Drawing) ทีXมีระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถูกต้อง

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต

พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151)

จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ !!!

พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือท่านละ 6,500 บาท

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ISO 45001:2018

หลักสูตรการฝึกอบรม Requirement ISO 45001:2018 มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and safety management system)

จัดโดย บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตร...Mindset Change to success (อบรม 19 ก.พ. 63)

พิเศษ...สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 2 ลด 1,000.-บาท สมัคร 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 2,000.-บาท

จัดโดย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ISO 45001:2018

หลักสูตรการฝึกอบรม internal audit ISO 45001:2018 มาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and safety management system)

จัดโดย บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support

สมัครก่อนวันที่ 15 ก.พ. 63 ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques

พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที

จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2