online by zoom : “เทคนิคการพิชิตเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วย K-A-S-H”

13 สิงหาคม 2564


วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้

3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการRole-Playด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.          คลินิกนักขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคการขาย

2.          ปลดล็อคความคิด ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ

3.          สูตรเพื่อพิชิตความสำเร็จการขาย (KASH)

4.          Attitude (ทัศนคติ) ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก

5.          ค้นหาสิ่งขับเคลื่อนความคิดคุณ และเข้าใจคุณค่าอาชีพคุณ

6.          3 ขั้นตอนพิชิตความสำเร็จ

7.          พัฒนาความรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และจุดขาย

8.          การเสนอขายด้วยผลประโยชน์

9.          พัฒนาทักษะการขายด้วยสูตร 3 ใจ

10.        ระเบิดพลังนักขายRole - Play Team Battle

11.        Habit-การบริหารกิจกรรมการขายอย่างเป็นระบบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? พนักงานขาย (Sales)ทุกธุรกิจ 

วิธีการอบรม              การบรรยาย การทำWorkshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play)                                   หรืออบรมผ่านZoom Meeting


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ ผ่าน program zoom สามารถสัมมนาที่ทำงานหรือที่บ้านได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 สิงหาคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 71 ครั้ง