online by zoom : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

23 สิงหาคม 2564


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญของการสื่อสารในฐานะความเป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน

2.      เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในการสื่อสารประเภทต่าง ๆ อาทิ การสอนงานที่ดี,on the job training, Coaching การเขียนอีเมลที่เหมาะสม การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

3.      เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจการสร้างบรรยากาศจากการสื่อสารที่ดี การฟัง วิธีการพูดโน้มน้าว จูงใจ การเจรจาต่อรอง การประสานงานที่ดีกับหน่วยงานอื่น ๆ และการรับฟังที่ดี

 

 

 

หัวข้อการอบรม

 

1.      เรียนรู้บทบาท ความสำคัญของความเป็นหัวหน้างานในภาวะผู้นำในองค์กรในฐานะผู้สื่อสาร และการบริหารคน

2.      เรียนรู้เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดสื่อสาร

3.      เรียนรู้ความเข้าในพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเชิงจิตวิทยาด้วยหลัก D-I-S-C

4.      เรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสาร เพื่อสะท้อนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสื่อสารของหัวหน้างาน

5.      เรียนรู้วิธีการสื่อสารประสานงานที่ดี การพูดโน้มน้าว จูงใจให้ได้งานตามต้องการ

6.      เรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

7.      เรียนรู้การเจรจาต่อรองในการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

8.  เรียนรู้การตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ในการสนทนากับลูกค้าในเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

9.     เรียนรู้คุณลักษณะของหลักของการเขียนบันทึก (ภายใน-ภายนอก) ด้วยหลัก 5C(Correct Clear Confirm Concise Convince) การใช้Line Applicationอย่างเหมาะสมในฐานะหัวหน้างาน

10.   สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

Workshop:     

·     การปรับคำพูดในการสื่อสารกับทีม

·     ฝึกการตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่าง ๆ


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ ผ่าน program zoom สามารถสัมมนาที่ทำงานหรือที่บ้านได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 สิงหาคม 2564 09.00-12.00

จัดโดย

Hrdzenter
เบอร์ติดต่อ : 090-645-0992, 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 100 ครั้ง