online by zoom : หลักสูตร วิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้าเชิงพยากรณ์การขาย Sales Planning & Sales

5 สิงหาคม 2564

หัวข้อการอบรม

-       ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

-        กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

     Workshop : Sales Planning & Forecast Problem

-        ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

-        ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

-        เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

-        กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

-        เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

-        การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

-        การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

-        การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

-        การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

-        การวิเคราะห์Competitor for Competitive Planning

-         การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

-       การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 

-         การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

     Workshop : Sales Planning & Forecast Solution


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ ผ่าน program zoom สามารถสัมมนาที่ทำงานหรือที่บ้านได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 สิงหาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 264 ครั้ง