Wow Creativity for Content Marketing : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow! Key Contents

3 สิงหาคม 2565

-fdsdasasf

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณเอกชัย
ตำแหน่ง


คุณธันพันธ์
ตำแหน่ง


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 285 ครั้ง