Virtual Class : เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโฟร์แมนและนายช่าง

21 ตุลาคม 2565

ในปัจจุบันงานก่อสร้างมีมากขึ้น มีเทคโนโลยีหลากหลายขึ้น  มีความซับซ้อนมากขึ้น  การขยายตัวของการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามความเจริญของสังคม โดยเฉพาะการขยายตัวไปสู่ต่างจังหวัด ซึ่งสวนทางกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ และยังมีการกำหนดให้ในการก่อสร้างอาคารต้องมีผู้ควบคุมงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับวิศวกร โฟร์แมนไปจนถึงหัวหน้าช่าง 


แต่ปัญหาคือแต่ละปีมีผู้ที่จบการศึกษา และมีความรู้มีทักษะที่ดีออกไปทำงานด้านนี้ไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุให้มีผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์มืออาชีพออกมาควบคุมงานตรงส่วนนี้ยังไม่เพียงพอ  จึงเห็นควรว่าจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำให้เป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้นโดยการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน(Foreman) เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม เทคนิคก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง อันจะทำให้ผลงานการก่อสร้างที่เราปฏิบัตินั้นมีคุณภาพและประสบความสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์ : 

จุดมุ่งหมายในการจัดอบรมครั้งนี้ คือต้องการให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงาน โครงการก่อสร้างได้มีความรู้และความเข้าใจ ดังนี้

 1. การกำหนดแนวทางและเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
 2. มีความรู้ด้านการควบคุมงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 3. เทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 4. เทคนิคการสื่อสาร การเจรจา การต่อรอง การอธิบายความต่อผู้ร่วมงาน ทั้งทางวาจาและเอกสารในระดับผู้ควบคุมงาน(Foreman)
 5. นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพผู้ควบคุมงาน


เนื้อหาหลักสูตร :

 

 • อาชีพโฟร์แมนและนายช่างกับความก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นวิศวกรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ขั้นตอนในการการก่อสร้างอาคาร
  • เทคนิคขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างอาคารจนส่งมอบงาน
 • ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในงานก่อสร้าง
  • การปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในโครงการก่อสร้าง
  • การใช้เอกสารเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • เทคนิคก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (1)
  • เทคนิคก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น  งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานโครงสร้างเหล็กงานก่อ-ฉาบ,งานประตู-หน้าต่าง,งานฝ้าเพดาน,งานพื้น,งานสี,งานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล,งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
 •  เทคนิคการสื่อสาร การเจราจาการสั่งงานในการงานก่อสร้าง
  • จิตวิทยาในการควบคุมงานก่อสร้าง
  • เทคนิคการพูดสื่อสาร การเจรจา การต่อรอง การอธิบายความต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง
  • เทคนิคการใช้เอกสารเพื่อป้องกันความขัดแย้ง ต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

โฟร์แมน นายช่าง หัวหน้างาน

สถานที่อบรม (VENUE)

ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 ตุลาคม 2565 09:30-16:30 น.

จัดโดย

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 086 307 2163

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3745 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 177 ครั้ง