Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

23 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้างและการออกหนังสือเตือน-หนังสือสั่งพักงาน-ออกหนังสือเลิกจ้างเขียนให้ดีให้มีผลในทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร หรือการปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดสัญญาจ้างจะมีความผิดอย่างไร 

2.เพื่อให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตาม ม.33ทราบสิทธิ เพื่อรับประโยชน์ตอบแทนกรณีนอกเหนือจากการทำงานให้กับนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมที่บัญญัติไว้ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิต่างๆ 

3.เพื่อให้ทราบสิทธิของตนขณะปฏิบัติงานให้กับนายจ้างหรือขณะปกป้องทรัพย์สินของนายจ้าง กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจะได้รับสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินทดแทนมีกรณีใดบ้าง

 

หัวข้อในการอบรม

หมวด1 :กฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

1.กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7กรณี มีอะไรบ้าง...

·การได้รับสิทธิของลูกจ้าง กรณีลากิจได้รับค่าจ้าง 

·การได้รับสิทธิกรณีลาตรวจครรภ์-คลอดบุตร 

·การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง 

·กรณีเปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคล 

·การได้รับเงินเพิ่มค่าดอกเบี้ยที่นายจ้างผิดนัด 

·การได้รับสิทธิเงินค่าชดเชย กรณีออกจากงาน 

·การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันของลูกจ้างชาย-ลูกจ้างหญิง 

2.การแก้ไขข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ต้องดำเนินการอย่างไร..

3.ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..

4.นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีหลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง กรณีใดบ้าง..

5.กรณีกองบังคับคดีมีหนังสือให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างตามคำพิพากษาของศาล การหักค่าจ้างลูกจ้างมีเงินอะไรบ้าง..

6.กรณีลูกจ้างยื่นใบลาออกทำงานอยู่ไม่ครบ 30วันทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..

7.กรณีนายจ้างมีนโยบายลดค่าจ้างลูกจ้างทุกตำแหน่งงาน 20%ของค่าจ้าง ต้องใช้เทคนิคอย่างไร.

8.กรณีลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าต่างๆ และบรรยายฟ้องว่าถูกบีบหรือถูกบังคับให้ลาออก เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวต้องออกหนังสือการลาออกอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือลาออก แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

9.มีนโยบายปิดงานลูกจ้างเป็นบางส่วนเป็นเวลา 30หรือ60วัน นายจ้างต้องออกหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

10.ลูกจ้างมาทำงานสายหักค่าจ้างไม่ได้ เทคนิคการทำให้นายจ้างหักค่าจ้างได้ต้องออกระเบียบปฏิบัติอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติ กรณีมาทำงานสาย แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

11.การออกหนังสือเตือนเขียนให้ดีให้มีผลต่อการทำผิดซ้ำคำเตือนตาม พ.ร.บ.2541ม.119 (4)เพื่อเลิกจ้างต้องระบุข้อความในหนังสือเตือนอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือเตือน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

12.การออกหนังสือพักงานเขียนให้ครอบคลุมความผิดต้องเขียนอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือสั่งพักงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

13.กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆต้องออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

14.กรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังนายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

15.กรณีนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานโดยไม่มีความผิดให้ออกก่อนเกษียณอายุในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิภายหลังนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..

·มีตัวอย่าง การออกหนังสือเกษียณงานตามโครงการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

หมวด2 :การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม 

16.วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมและสิทธิของผู้ประกันตน ตาม ม.33มีกรณีใดบ้าง..

17.กรณีเจ็บป่วยปกติจะได้รับการรักษาและได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างหยุดงานอย่างไร..

18.กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษาโรงพยาบาลตามสิทธิไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร..

19.กรณีทันตกรรม-ถอนฟัน-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ผ่าฟันคุด-ใส่ฟันเทียม จะได้รับสิทธิอย่างไร..?        

20.กรณีคลอดบุตร การได้รับสิทธิของผู้ประกันตนหญิงและผู้ประกันตนชาย จะได้รับสิทธิอย่างไร..

21.กรณีทุพพลภาพหรือในกรณีตาย จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมอย่างไร..

22.กรณีสงเคราะห์บุตรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร..

23.กรณีชราภาพและเงินบำเหน็จชราภาพ-เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับสิทธิอย่างไร..

24.กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60เดือนหรือ (5ปี) จะได้รับสิทธิอย่างไร.

25.กรณีว่างงาน กรณีที่1ถูกเลิกจ้าง-กรณีที่2ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับสิทธิอย่างไร..

หมวด3 :การได้รับสิทธิของลูกจ้างจากกองทุนเงินทดแทน 

26.กองทุนเงินทดแทนจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง..

27.เงินสมทบของกองทุนเงินทดแทนมาจากที่ใด-เมื่อใดลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

28.การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..

29.การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..

30.การสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง หมายความว่าอย่างไร..

31.เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง..

32.ในกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร..

33.หน้าที่ของนายจ้างในการนำส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างไร..

34.ค่ารักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษากองทุนเงินทดแทนมีอัตราจ่ายอย่างไร..

35.ค่าทดแทนกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..

36.ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเปรียบเทียบตามค่าจ้างในกรณีต่างๆ 

37.ค่าทดแทนกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..

38.ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..

39.ค่าทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร..

40.ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย กฎหมายบัญญัติให้ได้รับสิทธิมีใครบ้าง..

·ถาม - ตอบ - แนะนำ 

 

·ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - พนักงานทุกระดับ 

 

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 เมษายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 108 ครั้ง