Thinking Skills for Management ทักษะการคิดสำหรับผู้บริหาร

24 กันยายน 2564

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

แนวการคิดที่สำคัญกับการบริหารธุรกิจ

o  การคิดแก้ปัญหาและการปรับปรุง

o  การคิดเชิงวิเคราะห์

o  การคิดเชิงวิพากษ์

o  การคิดเป็นระบบ และ เป็นเหตุเป็นผล

o  การคิดเชิงกลยุทธ์

o  การคิดเชิงออกแบบ และ สร้างสรรค์

การคิดวิเคราะห์

o  ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน

o  การหาสาเหตุ และ ปัจจัยที่ส่งผล

o  การระบุและออกแบบเป้าหมายที่ต้องการไป

การคิดเชิงกลยุทธ์

o  การประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

แนวคิดการบริหารโครงการด้วยAgile Mindset

             กิจกรรมที่1 : การคิดเชิงวิพากษ์

             กิจกรรมที่2 : การวิเคราะห์ด้วยLogic Treeและ กราฟ

             กิจกรรมที่3 : การค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยEmpathy Map

             กิจกรรมที่4 : การระดมสมองเพื่อหาไอเดียใหม่


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับต้น - กลาง ทีมโปรเจ็ค (รับ 12 ที่นั่ง)

วิทยากร

อาจารย์อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล


สถานที่อบรม (VENUE)

zoom Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กันยายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Challenge Training
เบอร์ติดต่อ : 089-234-3057

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2,700 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 89 ครั้ง