The Art for Convincing : ศิลปะการโน้มน้าวใจ

5 กรกฎาคม 2565

The Art for Convincing
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : ศิลปะการโน้มน้าวใจ
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)"จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ และศิลปะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ"


         เคล็ดลับ! การโน้มน้าวใจให้สำเร็จ ด้วยศิลปะและเทคนิคการนำเสนอ ทั้งผ่านการรับรู้และเข้าใจมุมมองต่าง ๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับ เข้าใจสไตล์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์การนำเสนอ เพื่อการโน้มน้าวใจที่นำไปสู่ทุกๆ ความสำเร็จ
         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานทุกตำเเหน่งในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าทีม พนักงานขาย นักการตลาด วิศวกร ฝ่ายบุคคล และผู้ที่สนใจ

Key Contents

      ท่านจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์การสื่อสารผ่านการรับรู้ เข้าใจมุมมองต่างๆ สู่ภาคปฏิบัติในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับเพื่อการควบคุมและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เข้าใจสไตส์ผู้พูดและผู้ฟัง เทคนิคการใช้วาทศิลป์โดยคำนึงถึงอารมณ์ ถ้อยคำ และสถานการณ์ ตลอดจนการใช้วาทศิลป์สำหรับการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และการจูงใจที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
       กระบวนการโน้มน้าวใจอาจจะไม่ใช่เพียงผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแต่มีความจำเป็นต้องฝึกทักษะการฟังเพื่อเห็นความต้องการของผู้ฟังแล้วนำมาสร้างจุดสมดุลระหว่างกัน

กระบวนการโน้มน้าวในการนำเสนอด้วยหลัก 5 Cannons
         ห้าขั้นตอนคลาสสิคที่สามารถทำให้เราเตรียมเนื้อหาและวิธีการในการโน้มน้าวใจได้อย่างมีระบบ

กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการโน้มน้าวใจ
          เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้คนโน้มน้าวใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ เชื่อมโยงจากทฤษฎีและวิถีชีวิตสู่การปฏิบัติได้จริง

เทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อนำไปสู่การโน้มน้าวใจ
         ในทุกการสื่อสารความสัมพันธ์ถือเป็นรากฐานที่สำคัญ บางครั้งการโน้มน้าวใจจึงจำเป็นต้องการศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเสียก่อน

Key Benefits

1. ได้รับความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน
2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน
3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสารอย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ
5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจและจูงใจคนให้เกิดประโยชน์ ต่องานได้อย่างเต็มที่

        สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link:https://sbdc.co.th/public-training-calendar/734/the-art-for-convincing/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
- อาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การนำเสนอ วาทวิทยา การโน้มน้าวใจ การเจรจาต่อรอง


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Video Conferencing

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 437 ครั้ง