TPM - Total Productive Maintenance

8 ตุลาคม 2565

     เครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตหรือการทำงานหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และต้นทุนอย่างมาก การผลิตหรือการทำงานใดๆที่ใช้เครื่องจักรแล้วเกิดข้อบกพร่อง คุณภาพต่ำ ไม่คงเส้นคงวา เสีย หรืออัตราการทำงานล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันการผลิตและการทำงานขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมได้นำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานสูงจึงมีความสำคัญมาก
     ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรคือ หน้าที่ของหน่วยงาน “ซ่อมบำรุง” เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง เพียงแต่หลายทศวรรษที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความเอาใจใส่เครื่องจักรเพียงหน่วยงานซ่อมบำรุงไม่สามารถทำให้บรรลุ Zero Breakdown ได้ ดังนั้นด้วยบริบทใหม่ที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับความต้องการของลูกค้า และคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ทำให้ต้องใช้แนวคิดใหม่ในการทำให้เครื่องจักรของเรา “มีชีวิตชีวา” “มีความแน่นอนในการใช้งาน” “และไม่สร้างความสูญเปล่า” ให้เป็นภาระกับองค์กร ซึ่งทั้งหมดนั้นเราสามารถหาได้จาก TPM (Total Productive Maintenance)

วัตถุประสงค์
 1. ได้รับความรู้ภาพรวมของ TPM
 2. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 3. สามารถวัดผลประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรได้เป็นรูปธรรม


หัวข้ออบรม
1. ความสำคัญของเครื่องจักรกับการทำธุรกิจ
2. TPM กลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ Operation Excellence
 • ความหมายของ TPM
 • TPM 8 Pillars Model
3. 12 ขั้นตอนในการดำเนินการ TPM
 3.1 ประกาศเจตนารมณ์
 3.2 ให้การอบรมและรณรงค์
 3.3 จัดตั้งโครงสร้างการบริหารเพื่อส่งเสริม TPM
 3.4 กำหนดนโยบาย และเป้าหมาย
 3.5 จัดทำแผนแม่บท (Master Plan)
 3.6 TPM Kick-off
 3.7 สร้างระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  Autonomous Maintenance
  Focus Improvement
  Planned Maintenance
  Skill Development
 3.8 สร้างระบบการควบคุมดูแลขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และเครื่องจักรใหม่(Early Management)
 3.9 สร้างระบบการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Maintenance)
 3.10 สร้างระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายงานบริหารที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตโดยตรง (Office Maintenance)
 3.11 สร้างระบบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
 3.12 ดำเนินการ TPM ให้เสร็จสมบูรณ์ และยกระดับ TPM
4. ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการ TPM


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=38258

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายผลิต

วิทยากร

วัชระ ทองบุญชู

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 ตุลาคม 2565 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3367 ครั้ง