Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

27 ตุลาคม 2565

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

***สิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครเข้าอบรม เมื่อจบคอร์ส Live Online Training แล้ว! ท่านสามารถไปศึกษาต่อบน Platform Online ของเรา กับหลักสูตร Systematic Problem Solving by SOLUTION Process นี้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ! !***"วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ"

       ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า "ปัญหาคืออะไร" และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้น ซํ้าอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตาม เป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้จึงมุ่งเน้นให้ ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง5ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

Key Contents

ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ความหมายของคำว่า "ปัญหา"

กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

        •การวิเคราะห์ปัญหา

             -เครื่องมือการหาปัญหา

             -เครื่องมือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

             -การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง (Statement of Problem)

         •การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

             -การประเมินผลกระทบของปัญหา3มิติของปัญหา

         •การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

             -หลักการหาข้อมูลแบบ3 GEN : Genba, Genbutsu, Genjitsu

             -การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

         •การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

             -การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming

             -การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

             -การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลักPoka Yoke

         •การติดตามผลและประเมินผล

เทคนิคSOLUTIONการประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย6มุมมอง

กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA •การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ

        •การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ

กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

กิจกรรมกลุ่ม ประยุกต์เทคนิคSOLUTION กับงานจริง

 

Key Benefits


1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจของคน

      สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link: https://sbdc.co.th/public-training-calendar/754/systematic-approach-to-problem-solving-amp-decision-making/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงาน ผู้จัดการ ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อ.สุรเจต เกิดศุข

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4499 ครั้ง