Supervisory Skill Development : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

18 ธันวาคม 2563

คำอธิบายหลัสูตร :

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development) เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี โดยการอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับองค์ความรู้การเป็นหัวหน้างานแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการ "ปกครองคน" และ "ปกครองงาน" อย่างที่ลูกน้องรัก เจ้านายหลง การอบรมในหลักสูตรยังช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจการใช้เครื่องมือช่วย (Supervisory Tools) ประเภทต่างๆ ทางการบริหารของระดับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็น หัวหน้า "งาน" และ หัวหน้า "คน" มืออาชีพด้วยการใช้ CLDES Model for Supervisory Development เทคนิคสากลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าขึ้นไป อีกทั้ง การอบรมยังช่วยสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้เทคนิคการบังคับ "บัญชางาน" และ "บัญชาคน" ด้วยการใช้กลยุทธ์การสอนงานอย่าถูกคนและถูกวิธี การมีภาวะผู้นำ การสั่งการในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน การกำกับดูงานให้บรรลุผลในฐานะผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ความรู้ในการสร้าง Positive Thinking และการใช้ EQ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ท่านเปี่ยมไปด้วยความรู้ทักษะทั้งด้านคนและด้านงานเพื่อใช้การบริหารงานและบริหารคนตามหลักมาตรฐานของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพอย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์

Course Outline : 1 Day Training
• What is Supervisory Skill ?
• คุณสมบัติและองค์ประกอบของหัวหน้างานที่ดี
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
• หัวหน้างานในฐานะ Leader & Follower (ผู้นำและผู้ตาม) ขององค์กร
• การเป็นผู้นำของหัวหน้างานและภาวะผู้นำ (Leader VS Leadership)
 ข้อแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับผู้นำ
 การพัฒนาตนเองด้วย CLDES Model สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานตามหลัก CLDES Model
• เทคนิคการใช้ CLDES Model for Supervisory Development
• Coaching (การสอนงาน)
  - ทักษะการสอนงานแบบสัมฤทธิผล  
 เป้าหมายในการสอนงาน (Goal)
  - ประเภทของการสอนงาน          
 การวิเคราะห์ลูกน้องก่อนสอน (Analysis)
  - ทักษะการสอนและการโค้ชลูกทีมที่หัวหน้างานต้องทำได้
  - การสอนงานแบบ OJT             
 การสอนงานแบบ Group Dynamic
  - การสอนแบบ Demonstration     
 การสอนงานใน Line ผลิต
  - การสอนงานแบบ Mentoring      
 การสอนและเป็นที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
• Directing and Empowering (การสั่งการและการมอบหมายงาน)
  - ทักษะการสั่งงานขั้นเทพ (Directing Skill)
  - เทคนิคการเลือกใช้การสั่งงานประเภทต่างๆ (Selection for Directing)
  - ทักษะการสั่งการและมอบหมายงานให้ลูกน้องยอมปฏิบัติด้วยหัวใจ (Empowering Skill)
  - เทคนิคการสั่งการและมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน (Empowering Techniques)
  - เจาะเทคนิคการปกครองบังคับบัญชาทีดี (Power and Directing)
  - ปัญหาและอุปสรรคจากการมอบหมายงาน (Empowering Barrier)
  - การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Empowering and Following)
• Supervisory Skill Builders Workshop
  - Workshop แบบวิเคราะห์คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด
  - ประเภทและคุณลักษณะของหัวหน้างานแบบต่าง ๆ
  - เรียนรู้สไตล์ของคุณในการเป็นหัวหน้างาน
  - รูปแบบการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
• เทคนิคการบังคับบัญชางาน บัญชาคน
  - การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
  - 
ประเภทของลูกน้องแบบต่าง ๆ
  - การพัฒนาลูกน้องแต่ละแบบ
  - สไตล์ของลูกน้องและวิธีพัฒนาลูกน้องแต่ละสไตล์
  - เข้าใจการรับมือกับลูกน้องแต่ละประเภท
  - การจูงใจลูกน้องให้ปฏิบัติงานอุทิศตัวเพื่อองค์กร
  - การใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมลูกน้อง
• Supervise (การกำกับดูแล)
  - การใช้เทคนิคการกำกับดูแลเพื่อควบคุมงาน (Supervise and Control)
  - การกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของาน (Supervise and Following)
  - เทคนิคการติดตามงานภาคสนามเชิงปฏิบัติการ (Supervise and On the Job)
  - การติดตามรายงานผลปฏิบัติงาน (Supervise and Report)
• Communication and Coordinate Techniques (การสื่อสารและประสานงาน)
  - ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
  - ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพเพื่อครองใจคน
  - เทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจและลดแรงต้าน
  - เคล็ดลับการประสานงานให้ได้ใจ และได้งาน
• Motivation and Team building (การสร้างทีมงานและการจูงใจ)
  - กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  - ศิลปะและจิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  - การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
  - การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
  - แรงงานสัมพันธ์และการดำเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม
• Supervisory Professional Skill
  - หัวหน้างานกับการวางแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal)
  - การบริหารงานประจำวัน (Daily management)
  - การบริหารงานและบริหารคน (Job Management and People Management)
  - การแก้ไขปัญหา ขจัดข้อขัดแย้งและการตัดสินใจ (Problem Solving and Conflict Management)
  - การคิดเชิงบวกและการพัฒนา EQ ของหัวหน้างาน (Positive Thinking and Emotional Quotient)
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Evaluation Skill)
• Workshop 1 : แบบวิเคราะห์คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด
• Workshop 2 : (ภาคปฏิบัติ)
 Case Study (กรณีศึกษา)
• ตอบข้อซักถาม / ปิดการอบรม

วันที่อบรม : วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อัตราค่าสัมมนา
ค่าอบรมปรกติ : 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ทีมงาน หลักสูตร.com
E-Mail : webdb@hotmail.com
โทรศัพท์ : Tel. (099) 261-0810
Line ID : fitprodb และ/หรือ 0869811584

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Coaching Skill, Leadership, Change Management, Planning, Organizing, Directing, Controlling, HRM Management, Training Management, PDCA, 5 S, ISO System, Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc
เกียรติประวัติ :
• ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
• ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
• ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
• TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
• รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
• เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ
Link 1 ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรได้ที่ :
http://www.xn--12c4b1bf0ad7b1d.com/index.php/using-course/exten/plg/edt-ext
Link 2 ดูตัวอย่างคลิปจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 ธันวาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

FIT Pro Institute
เบอร์ติดต่อ : (099) 261-0810

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2185 ครั้ง