Skill Matrix Setting & Implementation (การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กร)

21 สิงหาคม 2564

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.

ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ

ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes

ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร

บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix

ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)

ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง

- ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix

- วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

- กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

- กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)

- กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ

- จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น

ฝึกปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย

- ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจน เช่น

- นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills

- อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

- กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน

- กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน

- การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป

——————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

- ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

- วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


ค่าบริการอบรม : 2,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,675.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 2,600.-บาท)

แถมฟรี !!! e-Book Skills Matrix มูลค่า 250.-บาท ทุกท่านที่เข้าอบรม


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกลิ้งค์สมัครออนไลน์ หรือแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ [email protected] (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ [email protected] ไลน์ไอดี : ptccontact

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- เจ้าของธุรกิจขนาด SME - ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR - ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น - วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 สิงหาคม 2564 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 240 ครั้ง