Reskill 2020

04 - 05 กุมภาพันธ์ 2563


Reskill 2020 (4-5 ก.พ. 63)

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการ Reskill และ Upskill ในยุคนี้หากองค์กรต่างๆ ไม่ Reskill และ Upskill คงนำพาองค์กรเดินหน้าไปได้อย่างยากลำบากแน่ ทั้งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ บวกกับการถูก Disruption อย่างต่อเนื่อง การ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้สามารถทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยี และ Upskill เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาจากทักษะเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น สามารถปรับใช้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำทั้ง Reskill และ Upskill ในทักษะต่างๆ ซึ่งทางเราได้สร้างหลักสูตร Reskill 2020 โดยหยิบยก 4 เรื่องที่น่าสนใจขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น Change & Transformation Management , Design Thinking for Create new Idea , Complex Problem Solving และDigital Transformation

Key Contents

Change & Transformation Management

แน่นอนว่าหากผู้บริหาร อยู่นิ่งเฉยๆ ภายใต้สถานะการณ์ปัจจุบัน ย่อมส่งผลกระทบที่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ หากแต่การบริหารการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคน และกับการบริหารในองค์กร หลักคิดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

• ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในยุค Digital Transformation ที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้
• เปลี่ยนผู้จัดการ เป็นผู้นำ ทำในสิ่งที่ใช่ (Change managers to become leaders doing the right things)
• มุ่งสู่ผู้นำแบบปฏิรูป (Towards transformational leadership)
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading successful change)


Design Thinking for Create new Idea

ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA องค์กรจะมีการปรับตัวด้วยมุ่งเน้นในเชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และคงรักษาสภาพความเป็นผู้นำโดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรและสร้างการเติบโต เนื้อหาทางด้าน Design Thinking ที่มาจาก D.School ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรม ที่สามารถทำได้จริง โดย เน้นการที่ต้องสร้าง Prototype ขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม เพื่อทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
• แนวคิดของ Design Thinking กับการแก้ปัญหาสร้างกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างมีขั้นตอนการทำ Empathize โดยใช้เครื่องมือ Empathy Maps
• การทำ Define โดยใช้เครื่องมือ POV Statement เพื่ออนุมานและสรุปสิ่งที่สังเกตจาก Tension, Surprise, Contradiction และหาPattern/ Insight หรือ Hunch
• การทำ Ideate เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ How Might We?(HMW) และ Yes and mindset
• การทำ Prototype สร้างต้นแบบจริงจากไอเดีย โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระดาษ กรรไกร เทปกาว ดินสอสี ไม้บรรทัด เป็นต้น
• การทำ Test การสร้าง Role Play ในแต่ละ Scenario โดยมีเครื่องมือ Scenario and Role Play และ Fast FeedbackComplex Problem Solving

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัญหาที่องค์กรและพนักงานพบมักมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากไม่มีกระบวนการที่ดีเพียงพอจะถูกผลกระทบของปัญหาสร้างความเดือดร้อนขึ้นอย่างมาก หรือต่อให้แก้ไขได้ปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นซ้ำหลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่สากลยอมรับว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
• กิจกรรมเปิด
• กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา
• กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือการแก้ไขปัญหาที่ผู้บริหารต้องรู่ ODF, 5W1H, Kawakita Jiro, Poka Yoke
• กิจกรรมฝึกประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบกับงานจริง


Digital Transformation

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบการที่สื่อสารกันได้เอง คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ที่เรียนรู้และฉลาดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์เหล่านี้ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เท่านั้นจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ หลักสูตร การปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation): Making the World a Better Place with Digital Technology จะเปิดแนวทางให้ผู้บริหารได้นำกลยุทธ์ดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
• การกลืนกินธุรกิจของโลกปกติใหม่ (New Normal World)
• มุมมองที่ผิดพลาดของผู้บริหาร (IT Strategy vs Digital Strategy)
• การกำเนิดของเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
    - Industry 4.0
    - Internet of Things (IoTs)
    - Big Data and Predictive Analytic
    - Machine Learning and Deep Learning
    - Artificial Intelligence and Robotics
    - Emerging Technology 2019
    - 3 หนทางปฏิรูปองค์กร (Transformation) ด้วย Digital Technology
    - Customer Experiences
    - Operations Excellence
    - New Business Model
• การปรับธุรกิจให้ เป็น  ดิจิทัล (Digital Transformation)
    - People, Process, Technology
    - ระดับความเป็นดิจิทัลในองค์กรของท่าน (Digital Mastery)
    - Leadership Capability - Digital Capability


Key Benefit


1. ทำความเข้าใจและสามารถ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะการเรียนรู้ที่ ไม่เคยมีมาก่อนให้สามารถทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยีได้
2. ทำความเข้าใจและสามารถ Upskill เพิ่มเติมทักษะแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคนในองค์กร สร้างสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีใหม่ให้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันได้
3. สามารถสร้างและเลือกใช้ทักษะในอนาคตต่างๆ เพื่อปรับเพิ่ม พัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ของคนองค์กรได้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.ธานินทร์ สุวงค์วาร

ประสบการณ์การทำงาน ผู้อำนวยการ Learning & Devolopment บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

อาจารยืหระจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสุนเจต เกิดสุข

ประสบการณ์การทำงาน ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์

บริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย (จำกัด) มหาชน จำกัด

บริษัท ดาวเคมิคอล (SCG - DOW GROUP)

อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการดำเนินงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

04 - 05 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

15,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 624 ครั้ง