Reinventing Yourself with Challenger Mindsetเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย Challenger Mindset

10 มิถุนายน 2564

einventing Yourself with Challenger Mindset เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ด้วย Challenger Mindset"

 เรียนสดผ่านแอป Zoom ด้วยรูปแบบ Virtual Workshop 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 - 12.00 น.

 รู้หรือไม่? ... การมีแค่ Growth Mindset อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณพลิกฟื้นและอยู่รอดในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบัน คุณต้องมีกรอบความคิดที่มากกว่านั้น! นั่นคือ "Challenger Mindset" กรอบความคิดแบบผู้ท้าทาย

วันนี้เราชวนคุณมาพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบสำคัญของ Challenger Mindset ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความพร้อม กล้าคิด วางแผน และเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
• การสร้างความมั่นใจ (Confidence)
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Change) 
• ความกล้าในการท้าทายข้อจำกัด (Challenge)
• การออกแบบทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ (Choice)

</p>
      </div>

             <div class=

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ได้ทุกระดับ

วิทยากร

ทีมวิทยากร (พี่ต๋อย)สถานที่อบรม (VENUE)

Online

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

10 มิถุนายน 2564 9.30-12.00

จัดโดย

Adecco Thailand
เบอร์ติดต่อ : 081 206 0356

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1999 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 502 ครั้ง