Public Training : TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

1 ธันวาคม 2565

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM)คือ ปรัชญา (Philosophy)หรือเครื่องมือ (Tool) ในการบริหารการผลิต เป้าหมายสูงสุดของTPMคือ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ หรือZero Breakdownของเสียเป็นศูนย์ หรือZero Defectและอุบัติเหตุเป็นศูนย์Zero Accidentด้วยการดำเนินการตามเสาหลัก8 ประการ (8 Pillars)ของTPMและต้องมีกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือส่วนเพิ่มศักยภาพ เช่น การดำเนินกิจกรรม5ส การนำระบบการควบคุมด้วยการมองเห็นหรือVisual Controlการติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาด หรือPoka - Yokeแม้กระทั่งการนำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ IE Techniqueมาใช้ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย (waste)ในกระบวนการผลิตหรือการบริหารการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ระบบการผลิตแบบปราศจากความสูญเสีย หรือWaste-free Productionได้อีกทางหนึ่ง

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม วัดประสิทธิผลของการปฏิบัติที่ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือOEE (Overall Equipment Effectiveness)ซึ่งถือเป็นดัชนีความสำเร็จในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีหน่วยวัดอื่น เช่น การวัดระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนการเสียหาย หรือMTBF (Mean Time Between Failure)และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขเมื่อเครื่องจักรเสียแต่ละครั้ง หรือMTTR (Mean Time To Repair) เป็นต้น รวมถึงหลักการซ่อมบำรุงรักษาด้วยตนเองเบื้องต้นของผู้ที่อยู่หน้าเครื่องจักร (AM)ทั้ง8 ด้านที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรไปพร้อมๆ กันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องต่อไป

         

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรมTPMที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรม เพื่อเป้าประสงค์หลักของการเป็นWorld Class Manufacturing

 

วัตถุประสงค์

·         เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

·         เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมTPMอย่างเป็นระบบ

·         เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

·         เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร อย่างเป็นมีรูปแบบ

·         เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

หัวข้อการอบรม

1.องค์ประกอบของการผลิต ด้านต้นทุน กำไร และรายได้

2.ความหมายของระบบการซ่อมบำรุง

3.การซ่อมบำรุงแบบต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

4.ความหมายของTPMและความแตกต่างจากระบบ PM

5.ความสูญเสียหลักทั้ง6 ประการของเครื่องจักร

6.เสาหลักทั้ง8 ของTPM

6.1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

6.2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

6.3 การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)

6.4 การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Development)

6.5 การคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ (Initial Phase Management)

6.6 ระบบการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)

6.7 ระบบการทำงานของฝ่ายบริหารที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตหรือเรียกว่าTPMในสำนักงาน (TPM in Office)

7.กลยุทธ์ในการดำเนินการTPM

8.ดัชนีชี้วัดของTPMและความหมายค่า OEE / MTBF / MTTRของเครื่องจักร

9.การประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงเพื่อการทำ TPMที่สมบูรณ์

Workshop1:การทำงานเป็นทีมและระดมสมองเพื่อการผลิตที่สุดยอด

Workshop2:การสำรวจเครื่องจักรเพื่อทำระบบ TPMเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม

Workshop3:การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม TPMในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง แบ่งผู้เข้าสัมมนาออกเป็น5 กลุ่มย่อย นำเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงงานมาทำกรณีศึกษา และนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Workshop4:กรณีศึกษาของการใช้ระบบ TPMที่ประสบผลสำเร็จ

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

1.     การบรรยาย                       40 %

2.     เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม  40%

3.     กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์     20 %

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

1 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 239 ครั้ง