Public Training : การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

26 พฤษภาคม 2565

หลักการและเหตุผล (Introduction)

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.     เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2.     เพื่อให้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคล

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปจัดทำเป็นนโยบาย คู่มือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และสื่อสารให้กับพนักงานทราบ นำไปปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

§ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

§ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง

§ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครอง กับข้อมูลที่ต้องยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

§ "ข้อมูลส่วนบุคคล" คืออะไรและใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

§ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอย่างไรมีข้อยกเว้นอย่างไร?

§ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Controller)ผู้ประมวลข้อส่วนบุคคล(Processor)และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)คือใคร?มีบทบาทหน้าที่อย่างไร?

§ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

§ หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูล

§ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง

3.ขอบเขตการใช้บังคับบริษัทในประเทศไทย บริษัทในต่างประเทศที่มีการบริการลูกค้าในไทย ต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

4.สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

5.หน่วยงานใดในองค์กรเกี่ยวข้องกับPDPAบ้าง?

§ HR -การเก็บข้อมูลพนักงาน ใบสมัครงาน กรณีเก็บข้อมูลบัตรประชาชน การติดตั้งกล้องถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เป็นต้น

§ Legal and Compliance-การทำสัญญา ข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

§ IT-ต้องจัดหาโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำ ระบบสมาชิกเว็บไซด์ต่างๆของบริษัท

§ Marketing-การใช้ข้อมูลในการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์

§ Sale -การเก็บข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลการติดต่อบุคคล

§  Purchase -การเก็บข้อมูลบุคคลที่ติดต่อในการจัดซื้อจัดจ้าง

6.แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Guideline on Data Protection Impact Assessment)ตามขอบเขตของDPIA

7.กรณีศึกษา/ตัวอย่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

8.กรณีศึกษา/ตัวอย่างเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information)ของฝ่ายHR

9.ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้

10.ใบสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการจ้างงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

11.จะกำหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างไร

12.บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับนายจ้าง และฝ่ายบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

§ นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่?ข้อมูลใดเรียกเก็บได้ ข้อมูลใดเรียกเก็บไม่ได้?

§ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ต้องขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

§ เทคนิควิธีการดำเนินการด้านขอความยินยอม จากลูกจ้างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน

§ HR Privacy Policyคืออะไร?และกรณีศึกษา/ตัวอย่าง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (HR Privacy Policy)สำหรับพนักงาน

§ บริษัทจะแจ้งHR Privacy Policyให้พนักงานทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?

§ กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การจัดทำหนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคล

§ กรณีศึกษา/ตัวอย่าง การปรับปรุงสัญญาจ้าง

§ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบุคคล

13.ปัญหาชวนคิด (Quiz) ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ

§ นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?

§ ใบสมัครที่ต้องให้ระบุข้อมูล เช่น ผู้อ้างอิง ผู้ค้ำประกัน ฯลฯ ต้องขอความยินยอมจากผู้ที่ถูกอ้างอิงหรือไม่?

§ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพของผู้สมัครงานหรือของลูกจ้าง เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร?

§ การประเมินผลการทำงาน หรือความเห็นของผู้ประเมินต่อการทำงานของลูกจ้าง เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ นายจ้างจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่สอบถามมาได้หรือไม่ ลูกจ้างยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในสัญญาจ้าง ความยินยอมดังกล่าว ถือเป็นความยินยอมตามกฎหมายแล้วหรือไม่?

§ ลูกจ้างจะยกเลิกการให้ความยินยอม ทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไร และต้องให้นายจ้างตกลงยอมให้ยกเลิกด้วยหรือไม่?

§ พนักงานสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูล หรือขอลบข้อมูลบางส่วนได้หรือไม่?

§ การสแกนลายนิ้วมือพนักงาน เพื่อใช้บันทึกการมาทำงาน และควบคุมบุคคลเข้า-ออกสำนักงาน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?จะต้องจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างไร ? ฯลฯ

14.ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) พนักงาน หัวหน้างานHRฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด จัดซื้อITหรือผู้ที่สนใจ

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)  การบรรยาย ถาม-ตอบ การนำเสนอ

 

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 586 ครั้ง