Public Training : แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

25 มิถุนายน 2565

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารจัดการคลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการและผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ในขั้นตอน และกระบวนการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทำงานไปในทิศทางเดี่ยวกันเพื่อสนับสนุนงานของบริษัท ซึ่งการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในคลังสินค้า จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย เอกสารต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา และถูกต้องตรงตามระบบISOซึ่งในการปฏิบัติงานจริง ในแต่ละขั้นตอนกระบวนการมักจะประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านอาทิเช่น ไม่ได้กำหนดLocationรับสินค้าผิด จัดเก็บสินค้าไม่ตรงตามLocationหาสินค้าไม่พบ จ่ายสินค้าผิด ไม่มีป้ายบ่งชี้ ยืมสินค้าแล้วไม่นำมาคืน สินค้ารับคืนมีจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอจะทำให้เกิดปัญหากับบริษัทได้ โดยหลักสูตร "แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ" เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค เพื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

·       เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานภายในคลังสินค้า

·       การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน

·       ทราบถึงแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย

·       ทราบถึงวิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ

·       ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARDสำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

·       ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ

·       แนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count)เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย

·       การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี

·       การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบISO

·       การปฏิบัติงานตามระบบ ISOการจัดทำKPIเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

·      ความสำคัญของคลังสินค้า การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน

·      หน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องและเอกสารต่างๆ

·      การจัดผัง และวางLayout Locationที่ใช้ในการเก็บสินค้าภายในคลัง

·      การบริหารงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบัน และการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

·      ขั้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการจัดระบบ

- รับ จัดเก็บ จ่าย

·      การควบคุมสินค้าด้วยระบบ Stock Card / BIN CARD /โปรแกรมสำเร็จรูป/ ระบบคอมพิวเตอร์

·      ลักษณะการจัดเก็บสินค้า และการกำหนดLocationเพื่อการจัดเก็บในแต่ละประเภท

- จัดเก็บFIFO/ FEFO / LIFO / ABC

- จัดเก็บตามกลุ่มสินค้า

- จัดเก็บแบบFix Location,แบบไม่Fix location

- จัดเก็บแบบตามลักษณะของสินค้า

- จัดเก็บสินค้าอันตราย

·      การโอนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Locationและสะดวกในการเบิกจ่าย

·      ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้าตามเอกสารต่างๆ

- การตัดจ่ายแบบStock Card / BIN CARD / COMPUTER

- การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ

·      วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม

- สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน ใบยืมสินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ

·      รูปแบบการจัดทำ Cycle Count (นับย่อย) และการตรวจนับสินค้า

·      การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO

·      รูปแบบการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า

·      แนวทางในการวางแผน การตรวจนับสินค้ากลางปีและปลายปี

·      การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISOและการจัดทำKPI  เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

·      ฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

·      ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

 

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี 

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 50 ครั้ง