Public Training : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)

07 - 08 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรบมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีคุณลักษณะกับเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา "คน" ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

 

ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด

 

กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยา และทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

 

วัตถุประสงค์

1.      ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพและวิทยากรในองค์กร

2.      ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม

3.      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนหลักสูตรที่จะถ่ายทอดในองค์กรได้อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์

4.      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ และเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย   พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในของบริษัท หรือพนักงานที่ต้องถ่ายทอดงานให้กับทีม

 

รายละเอียดหลักสูตร 2 วัน (เน้นการฝึกทักษะการเป็นวิทยากร)

Module #1 : แนวทาง บทบาทหน้าที่ของวิทยากรในองค์กร

§ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม และความหมายของการฝึกอบรม

§ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการในการฝึกอบรม

§ บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร

§ ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร

§ เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร

§ ขั้นตอนที่สำคัญของการเตรียมการสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Module #2 : การเขียนแผนและหลักสูตรการสอน

§ เทคนิคการเขียนแผน และวางแผนการสอน และการใช้สื่อ

§ การเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมภายในขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

Module #3 : เทคนิคการเป็นวิทยากรในองค์กร

§ บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรที่ดี

§ การสร้างบรรยากาศในการบรรยายให้น่าสนใจ

§ การลำดับเนื้อหาในการสอนของหลักสูตร

§ เทคนิคการสอนและการถ่ายทอดในการเป็นวิทยากร

o  การเปิด/ปิดให้ประทับใจ

o  เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

o  ทักษะการพูด ลีลา ท่าทางและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร

o  เทคนิคการใช้สื่อให้น่าสนใจและการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร

o  การนำสไลด์อย่างมืออาชีพในการบรรยาย

o  เทคนิคการตอบคำถามจากผู้เข้ารับการอบรม

o  การจัดทำแบบประเมินผู้เข้ารับการอบรมและการบรรยาย

o  สิ่งที่ไม่ควรทำในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

§ เน้นการฝึกทักษะการเป็นวิทยากร

§ วิทยากรให้คำแนะนำและประเมินผลการฝึก

 

ระยะเวลา    2 วัน/รุ่น (09.00 - 16.00 น.)

 

หมายเหตุ  

1. ผู้เข้าอบรมเตรียมเนื้อหา 1 เรื่องที่ใช้ในการสอน และเครื่องคอมฯ สำหรับการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร

2. เนื้อหา / กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา

 

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 08 กรกฎาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 30 ครั้ง