Public Training : จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why

19 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล

Safetyคือ ความปลอดภัย ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะช่วยป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานโดยจิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้ 5 Why Analysisในการทำงาน จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเครื่องมือในการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.มีความรู้ความเข้าใจจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

2.มีความรู้เรื่องเครื่องมือในการทำงานเพื่อจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

3.สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุโดยการใช้5 Why Analysisเพื่อหาความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

4.มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

 

หัวข้อการอบรม

1.ความรู้พื้นฐานการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)

2. 5 Why Analysis

3. Safety Patrol

4. Safety Talk

5. Safety Program by JSA & KYT

6. Lockout  & Tagout

Work Shop

-  1 Lockout &และความปลอดภัยคือตัวเราและตัวเราคือความปลอดภัย

- 5 Why Analysisเสนอแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยในเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน

-วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางป้องกัน

 

เทคนิคการฝึกอบรม

-การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

-กิจกรรมและWork shop

 

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 106 ครั้ง