Public Training : ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร

16 สิงหาคม 2565

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกหรือนำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากความรู้ดังกล่าวมีความสำคัญในการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยทำให้เกิดความรวดเร็ว ลดปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ

 

ราคาศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาศุลกากรเป็นฐานภาษีตามราคาในการคำนวณค่าภาษีอากร ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการสำแดงราคาศุลกากรและชำระภาษีศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของINCOTERMS® 2020 ที่ใช้ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ต้นปี2020 นี้ทั้ง11 ข้อตกลง รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้INCOTERMS® 2020 ของแต่ละข้อตกลงดังกล่าว

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของศุลกากรไทย

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดราคาศุลกากรและสำแดงราคาในใบขนสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างINCOTERMSและราคาศุลกากร และมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาด้านราคาศุลกากร

 

หัวข้อการสัมมนา

1. ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

2. หลักการสำคัญของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)

3. การจัดทำเอกสาร จุดส่งมอบสินค้า การโอนความเสี่ยง การแบ่งปันค่าใช้จ่าย การประกันภัย   การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงประโยชน์และข้อควรระวังของINCOTERMS® 2020 ทั้ง11 ข้อตกลง

4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาศุลกากร หลักการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าขององค์การค้าโลก (WCOหรือGATT Customs Valuation)

5. การปรับราคาซื้อขายตามบัญชีราคาสินค้า (Invoice)ตามINCOTERMSต่างๆ ให้เป็นราคาศุลกากร

6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านราคาศุลกากร (เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าสิทธิ)

 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำเข้าสินค้า และพิธีการศุลกากร

 

ดร. ฉัตรพล มณีกูล

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน1 สัปดาห์ ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3 ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200 บาท

ลงทะเบียน5 ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

ดร. ฉัตรพล มณีกูลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 สิงหาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 57 ครั้ง