Public Training : การออกแบบและจัดทำ Competency เพื่อนำมาใช้ในองค์การ (ภาคปฏิบัติ)

29 มิถุนายน 2565

หลักการและเหตุผล (Introduction)

สมรรถนะหรือCompetencyคือรูปแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ หากองค์กรมีการกำหนดCompetencyหลัก รวมทั้งCompetency ในงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม  รวมทั้งมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์กรสามารถร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะที่ต้องการ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในทุกด้าน

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจCompetencyประเภทต่างๆ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์และกำหนด Competencyในแต่ละงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถจัดทำCompetencyและนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาบุคลากรได้

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของCompetency

2.ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดCompetencyและประโยชน์ของCompetency

3.การกำหนดCompetencyประเภทต่างๆ

3.1 Core Competency

3.2 Managerial Competency

3.3 Functional CompetencyหรือJob Competency 

4.ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อจัดทำCompetency

4.1 การกำหนดCore Competency

·       จำนวนCore Competency

·       สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร

·       ประชุมอภิปรายเพื่อกำหนด Core Competency

·       กำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้

4.2 การจัดทำManagerial CompetencyและFunctionalหรือJob Competency

·       กำหนดความคาดหวังของงานในตำแหน่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก บทบาท

·       วิเคราะห์Knowledge Skill Attribute 

·       ระบุKSAในการตารางCompetencyของตำแหน่งนั้น

·       ตรวจสอบความถูกต้อง

          5.หลักเกณฑ์การแบ่งCompetencyแต่ละระดับ

Workshop

6.การนำCompetencyมาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร

6.1 การคัดเลือกพนักงาน

6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.3 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

6.4 การประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง

6.5 การบริหารผลตอบแทน

Workshop

7.ปัญหาในการนำCompetency มาใช้และแนวทางแก้ไข

 

สรุปประเด็นการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)  เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายHR และหัวหน้างาน ผู้จัดการหน่วยงานต่างๆ

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้ในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยให้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมWorkshopต่างๆ เช่นBrain storm, Role Play, Group sharingโดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและปฏิบัติ60 : 40

 

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

[email protected]
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัยสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 42 ครั้ง