Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (8 ก.ค.65) ณ.โรงเเรม โนโ

8 กรกฎาคม 2565


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (8 ก.ค.65) ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุทวิท 20 อ.พลกฤต โสลาพากุล


 โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTSอโศก เดินทางโดยรถไฟฟ้า : ท่านสามารถเดินทาง โดยรถไฟฟ้า

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

องค์กรที่ดำเนินงานได้เติบโตต่อเนื่อง (Growth Corporate)ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ต้องรู้จักวิธีการวัดผลความสำเร็จ และนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ดังที่กล่าวข้างต้นหัวใจสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องของ "การรู้จักพนักงานของตนเองให้มากที่สุด" เพราะหากรู้ให้มากแล้ว เรื่องอื่น ๆ ก็ดูเหมือนจะง่ายเสียเหลือเกิน เช่น เมื่อรู้ว่าลูกน้องของตนเก่งในเรื่องใด ก็ย่อมที่จะสามารถมอบหมายภารกิจสำคัญได้อย่างง่ายดาย ต่อมาก็สามารถจูงใจให้ทำผลงานได้เพิ่มมากขึ้น หรือจะรักษาให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากคำเดียวกัน คือ การเข้าใจพนักงานของตนเอง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ก็คือ การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "การประเมินผล" อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าการประเมินที่ดีควรมีหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยเรียกวิธีการนี้ว่า "การประเมินผลแบบ 360 องศา"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการประเมินผลงานในรูปแบบต่าง ๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค และองค์ประกอบของการประเมินผลแบบ 360 องศา

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างเครื่องมือประเมินแบบ 360 องศา ได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ แปล และอ่านผล ตลอดจนนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ

 

 

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• วิวัฒนาการของการประเมินผลงาน

• เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน: ข้อดี ข้อเสีย และการเปลี่ยนแปลง

2. เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา

• เครื่องมือการประเมิน

• ผู้ประเมิน: วิธีการกำหนดตัวประเมิน และสัดส่วนที่เหมาะสม

• วิธีการคำนวณ

• วิธีการคีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และอ่านผล

• รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร

• วิธีการแจ้งผลประเมินรายบุคคล

3. เทคนิคการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

• การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

• การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

• การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

• การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

4. การลงมือปฏิบัติ (Workshop)

• การออกแบบเครื่องมือประเมิน

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

- พนักงาน

- หัวหน้างาน

- ผู้จัดการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม:

1 วัน (6 ชั่วโมง)

เวลา:

09:00 - 16:00 น.

 

วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย 40% กิจกรรมการเรียนรู้ 60%- เป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในแนวทางของตัวเอง- กิจกรรมการเรียนรู้- การบรรยาย-สาธิต- ระดมสมอง - เกมประกอบหลักสูตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์- การแสดงบทบาทสมมติ- วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้น ๆ

 

 

วิธีการประเมินผล

- จากแบบสอบถามและการสังเกต

- จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ

- จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

 

อบรม 9.00-16.00 น.

 

 

ราคาท่าน 3,900 บาท/วัน สมัคร 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

รวมอาหารกลางวัน โรงเเรมเเละเบรก 2 รันเช้าบ่าย ชากาเเฟได้ทั้งวันค่ะ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 กรกฎาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 59 ครั้ง