Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม 21 พฤษภา

21 พฤษภาคม 2564


Public Trainingเปิดรับสมัคร หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร อบรม21 พฤษภาคม2564 อ.นทษร

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTSอโศก

หลักการและเหตุผล

สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร" โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน

2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

 

         สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่

บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร" โดยวิทยากร อ.นทษร สุขสารอมรกุล

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อใช้ในงาน

2.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

กำหนดเวลา

                                รายละเอียดหลักสูตร

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.

14.45 - 16.00 น.

ลงทะเบียน [Registration]

ประเมินบุคลิกภาพก่อนการฝึกอบรม                                              ส่วนที่1:นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ความเหมือนที่แตกต่าง

ความแตกต่างที่เหมือน

บุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไร

พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]

ส่วนที่2:ธาตุแท้ของบุคลิกภาพ

ธาตุแท้และธาตุเทียมของบุคลิกภาพ

หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง

หลักการวิเคราะห์บุคลิกภาพของผู้อื่น

บุคลิกภาพที่ถาวรมีจริงหรือ?

ส่วนที่3:ประเภทของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพภายใน

บุคลิกภาพภายนอก

สุดยอดหลักและวิธีการหล่อหลอมบุคลิกภาพ

พักรับประทานอาหารกลางวัน [Lunch]             ส่วนที่ 4:แบบทดสอบบุคลิกภาพ

แน่ใจได้อย่างไรว่าใช่บุคลิกภาพของตนเอง

การเปลี่ยนบุคลิกที่เลือกได้

ส่วนที่5:เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

เทคนิคอารมณ์สัมพันธ์

เทคนิคมนุษยสัมพันธ์

เทคนิคสังคมสัมพันธ์

พักรับประทานอาหารว่าง [Coffee Break]                                      ส่วนที่ 6: การพัฒนาท่วงท่าอิริยาบถ

บุคลิกภาพที่งามสง่า ดูดี มีราศี

เทคนิคการสร้างมาดเท่ มาดมั่น เมื่อมอง

การพัฒนาบุคลิกภาพที่ยั่งยืน

ส่วนที่7:การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

สื่อสารอย่างไรให้บุคลิกเป็นที่ยอมรับ

สื่อสาร สื่อใจ แก้ไขข้อบกพร่อง

รูปแบบการฝึก

การบรรยาย (Lecture) /การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์นทษร สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน

-อาจารย์บรรยายพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผลงานวิจัยด้านการตลาด / พนักงานขาย

-ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์. ตีพิมพ์RMUTP Research Journal 2554

-การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขายนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม2557

-ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรื่องDeterminant of Salesperson's Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research.ในฐานะISI/THOMSON REUTERS

-ผู้ช่วยนักวิชาการในด้านกฎหมายกีฬาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป2558

 

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ3,500 บาท

ลงทะเบียน4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155 หมู่ที่1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤษภาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 19 ครั้ง