Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 4 (HRD Strategy for Prof

17 กุมภาพันธ์ 2564


Public Trainingเปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์HRDสำหรับ HRDมืออาชีพ รุ่นที่4 (HRD Strategy for Professional HRD) : 17กุมภาพันธ์2564

 

งานHRยุคใหม่ที่เน้นการเป็นHR Business Partnerมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD)ในงานการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร (Career Path) เส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) การบริหารคนเก่ง (Talent Management)และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร  ด้วยเหตุนี้ นักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ (Modern HRD)ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น HR Business Partner  โดยเฉพาะองค์กรมหาชนหรือบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และงานHRD ที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านHRกว่า30องค์กร และการบรรยายกว่า500องค์กร ที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดของการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
 2. เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์, Career  Path, Training Road Map, Talentและ Succession Planให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายขององค์กร 
 3. สามารถออกแบบและจัดทำCareer Pathเบื้องต้นได้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 4. สามารถออกแบบและจัดทำTraining Road Mapให้สอดคล้องกับ KPIและCareer Path
 5. สามารถออกแบบและจัดทำSuccession Planให้สอดคล้องกับ Training Road Mapและ Career Path 

 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 :เทคนิคและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Technique)

 • ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์?
 • การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Formulate The Organizational Strategy) ด้วย TOWS Matrix
 • การผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecardและ Action Plan
 • การทบทวนและควบคุมกลยุทธ์  (Strategic Control) โดยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงานด้วย KPI Management Meeting 

ส่วนที่  2  : กลยุทธ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Strategy) 

 • ความหมายของCareer Path (CP)
 • 4 เกณฑ์สำคัญในการจัดทำ Career Path Modelภาคปฏิบัติ
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำ Career Pathให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • ตัวอย่าง : Career Path Modelที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และผังโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • Workshop 1 :ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRDด้วยCareer Pathให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  3  : กลยุทธ์การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map  Strategy) 

 • ความหมายของTraining Road Map (TRM)
 • Training Road Mapที่ดีมีประสิทธิภาพต้องมี 4องค์ประกอบ
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำTraining Road Mapให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI)และCareer Path
 • ตัวอย่าง : Training Road Mapที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPI)และCareer Path
 • Workshop 2 :ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRDด้วยTraining Road Map ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  4  : กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management  Strategy) 

 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง TalentกับSuccessor
 • แนวทางการประเมินและคัดแยกTalent แท้ ออกจากTalentเทียม (Performance and Competency Grid Analysis)
 • แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาTalent ให้เป็นSuccessor
 • แนวทางการใช้ศักยภาพTalent ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • แนวทางการลดTurn OverของTalent (Talent Retain) 

ส่วนที่  5  : กลยุทธ์ปั้นทายาทสืบทอดตำแหน่งงาน (Successor Strategy)

 • ความหมายของSuccession PlanกับSuccessor
 • ขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ Successorให้สอดคล้องกับ Training Road Mapและ Career Path 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)ทุกระดับ  

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)

o  การแชร์ประสบการณ์

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)

o  การตอบข้อซักถาม 

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรมPeople Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HRจากประสบการณ์ 31ปี
 • วิทยากรพิเศษด้านHRDของSGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษHRDคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.)มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2สมัย 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่น  4 วันที่  17 กุมภาพันธ์  2564 ระหว่างเวลา09.00-16.00 น. 

รุ่น  5 วันที่  17 พฤษภาคม  2564 ระหว่างเวลา09.00-16.00 น. 

รุ่น  6 วันที่  26 สิงหาคม  2564 ระหว่างเวลา09.00-16.00 น. 

รุ่น  7 วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 ระหว่างเวลา09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
St. James Hotel สุขุมวิท 26  (สถานีพร้อมพงษ์)

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมเซนต์เจมส์ ติด BTS พร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 กุมภาพันธ์ 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 41 ครั้ง