Public Training หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 25

20 พฤษภาคม 2564


Public Trainingหลักสูตร ปรับเปลี่ยนGMPกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่420) พ.ศ.2563 20 พ.ค.64

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติดBTSอโศก

 

 

 

 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง GMPในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่420)พ.ศ. 2563  มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ภายในโรงงานเบื้องต้น และการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าวรวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของ GMPในกฎหมายฉบับใหม่ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำGMPตามกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

วันแรก

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

การเปลี่ยนแปลงGMPในกฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่420)พ.ศ. 2563  

วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบด้วย2 ส่วน

ส่วนที่1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

ส่วนที่2 ข้อกำหนดเฉพาะ

เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

ส่วนที่1 ข้อกำหนดพื้นฐาน

หมวดที่1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

หมวดที่2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทาความสะอาด และการบำรุงรักษา

 

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

ส่วนที่1 ข้อกำหนดพื้นฐาน (ต่อ)

หมวดที่3 การควบคุมกระบวนการผลิต

หมวดที่4 การสุขาภิบาล

หมวดที่5 สุขลักษณะส่วนบุคคล

 

แนวทางการเรียนรู้ :

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

บรรยาย  พร้อมตอบข้อซักถาม40%

เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

วัน เวลาและสถานที่ : 

จำนวน1 วัน ตามวัน และสถานที่ที่บริษัทกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย : 

บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จานวนไม่เกิน30 คนต่อรุ่น

 

 

ค่าลงทะเบียนอบรม

พิเศษเพียง3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมVat)เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤษภาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง