Public หลักสูตร LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 29-11-65 อ.พิพัฒน์พล

29 พฤศจิกายน 2565


Public Trainingยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคนLEADERSHIP & PEOPLE SKILLSอบรม 29 พ.ย.65 อ.พิพัฒน์พล

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่Tess training

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 

 

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

ความหมายและความสำคัญระหว่าง "ผู้นำ" กับ "ภาวะผู้นำ"

ความแตกต่างระหว่าง "ผู้จัดการที่ดี" กับ "ผู้นำที่ยิ่งใหญ่"

การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำกับการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

เทคนิคการอ่านสไตล์ของลูกน้องและคนรอบข้าง

การแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่พันธะกิจและเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้ : ระดมความคิดค้นความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของผู้นำทีมงานกับการบริหารทีมงาน ประเด็นการจัดการ3 เรื่อง การวางแผนก่อนการทำงาน (Pre Task Planning Awareness)การสังเกตระหว่างการทำงาน (Observation Intervention Awareness)การบริหารสัมพันธภาพของทีมงาน (Teamwork Relation Awareness)

กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

ความเสี่ยงการทำงาน (Risk)

ความคุ้มค่า คุ้มทุนการบริหารจัดการ (ROI : return on investment)

ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร 

ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOPฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน"

การสังเกตระหว่างการทำกิจกรรมของทีมโดยแบ่งออกเป็นทีม แล้วทำงานชิ้นเดียวกันให้สำเร็จตามเป้าหมายของงาน ในแต่ละทีมจะพบปัญหา อุปสรรค ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งหัวหน้างานจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง การป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งระหว่างการทำกิจกรรม อาจพบการทำงานของแต่ละทีมได้ดังต่อไปนี้

การขาดการสื่อสาร และประสานงานที่ดี ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน เกิดความแตกแยกทางความคิด ขาดความสามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง โทษกันไปมา

การทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่น เหมือนเป็นการทำงานโดยสูญเปล่า เพราะผลผลิตที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็น ทำให้องค์กรสูญเสียทั้งเวลาและโอกาส

การขาดความช่วยเหลือ แนะนำ สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่มีความชำนาญอันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การขาดการวางแผน การวิเคราห์งานหรือปรับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ ความชอบ ความถนัด ของลูกน้องได้

การค้นหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ควรหาผู้กระทำผิดเป็นอันดับแรก แต่ควรหาวิธีการที่ผิดหรือการลงมือทำที่ผิดพลาดก่อน แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประเด็นเดียวกัน

การสื่อสารอย่างมีสว่นร่วมหากพบข้อผิดพลาดในการทำงาน ควรแสดงความคิดที่ตรงไปตรงมา และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยการแก้ไขปัญหาให้คำนึงถือผลได้ผลเสีย เช่น

บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการปฏิบัติงาน

บุคลากรต้องได้รับความสะดวกสบายจากการปฏิบัติงาน

ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

องค์กรของเราต้องได้ประโยชน์ไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ส่วนที่2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality)และการรับรู้ (Perception)

อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ : เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัดของแต่ละคุณลักษณะบุคคล เทคนิคการอ่านคน การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และเรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล เพื่อการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน

การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership)และพัฒนาทีมงานสไตล์CPA

การออกความคิด (Concept)

การกำหนดกระบวนการ (Process)

การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ "การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership)

ด้วยการประยุกต์ใช้CPAกับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

   ศิลปะ "ART" A : Approach :เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

 R : Rapport :พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

                       ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

                                T : Trust :การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

 

 

 

วิธีการฝึกอบรม - สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences)ซึ่งประกอบด้วย

{การบรรยาย      {กิจกรรม และเกม   {การแสดงออก

{กลุ่มสัมพันธ์      {การแสดงความคิด ถาม - ตอบ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เซนต์ เจมส์สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤศจิกายน 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 387 ครั้ง