Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)

02 - 03 ธันวาคม 2563

    การปฏิบัติงานย่อมต้องเพชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

·         เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์

·         เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง

·         เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

·         สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

·         เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ

วิธีการอบรม

·         บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา: 2วัน

รุ่น 4 วันที่2-3ธันวาคม 2563​

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง 

08.30-09.00.ลงทะเบียน

09.00-16.00น. ​

·         กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา

·         การประเมินผลกระทบของปัญหา

·         ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

·         การระบุที่มาของปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ ​

·         การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

·         ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

·         การระบุสาเหตุของปัญหา ​

·         การระบุสาเหตุที่แท้จริง

·         ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

·         แนวคิดการจัดการปัญหาซ้ำซาก

วันที่สอง

09.00 - 16.00น. ​

·         แนวคิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบุคคลากร

·         แนวคิดการแก้ปัญหาการเริ่มกระบวนการผลิต (Start-up)​

·         ทักษะการตั้งคำถาม

·         กระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ

·         การระบุหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ

·         ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

·         การพิจารณาทางเลือก

·         การประเมินความเสี่ยงของทางเลือก ​

·         ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา

·         การตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน

·         การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

·         สรุปบทเรียน


รายละเอียด :https://www.ftpi.or.th/event/34462

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ :0-2619-5500 ต่อ451-456

โทรสาร :0-2619-8098

อีเมล์ :[email protected]

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน ผู้จัดการจากทุกหน่วยงาน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

วิทยากร : วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement,วิทยากรด้าน TQM , TPM และ TQA  ประสบการณ์การทำงาน อาทิ ​

อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด,วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้นสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

02 - 03 ธันวาคม 2563 8:30-16:00 น.

จัดโดย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ : 02-619-5500

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 238 ครั้ง