PMP Int : Intensive Project Management Professional (PMP) Exam Preparation - Guarantee

16 สิงหาคม 2561

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. การรับประกันผลการสอบ PMP หากสอบไม่ผ่าน สถาบันฯยินดีคืนเงินค่าอบรมให้ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. หนังสือ A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) 6th Edition ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก PMI

3. เคล็ดลับและเทคนิคการเตรียมตัวสอบและวิธีการสมัครสอบ

4. แนวข้อสอบโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงพร้อมเฉลยมากกว่า 5,000 ข้อ

5. แบบฝึกหัดโจทย์ประเภทบรรยาย เพื่อฝึกฝนองค์ความรู้ด้านการคำนวณพร้อมเฉลย 30 ข้อ

6. การอบรมเนื้อหาองค์วามรู้ด้านการบริหารโครงการอย่างเข้มข้นและฝึกทำข้อสอบในแต่ละบท 42 ชั่วโมง

7. การเข้าร่วมทดสอบในวันที่ 6 ของการเรียน ด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Mock-up Exam) จำนวน 200 ข้อ ในเวลา 4 ชั่วโมง พร้อมเฉลย

8. การทบทวนเนื้อหาเพื่อความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยวิทยากรมากกว่า 6 ชั่วโมง

9. การเข้าร่วมทดสอบ Pre-Qualified ด้วยข้อสอบเสมือนจริง จำนวน 230 ข้อ ในเวลา 4 ชั่วโมง

10. เอกสารประกอบการอบรมอย่างละเอียดตามเนื้อหา PMBOK 6th Edition

11. Soft File ใบสมัครสอบ PMP โดย PMI

12. Soft File คู่มือการสอบ PMP โดย PMI

13. Soft File แนวเนื้อหาข้อสอบโดย PMI

14. Soft File แบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติการบริหารโครงการเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลสมัครสอบ

15. แผนการเตรียมตัวสอบ เพื่อใช้ในการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าการเตรียมตัวสอบด้วยตนเอง

16. วุฒิบัตรรับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ 52 PDUs หรือ 52 Contact Hours เพื่อใช้ในการสมัครสอบ PMP

17. แบบฝึกหัดโจทย์ประเภทตัวเลือกเสมือนข้อสอบจริงระบบ Online แบบไม่จำกัดการใช้งาน

18. การให้คำปรึกษาทุกวันตลอด 24 ชม. โดยวิทยากรในเรื่องและตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา การเตรียมตัวสอบ และการสมัครสอบผ่านระบบ Line, Email และโทรศัพท์

วิทยากร

อาจารย์อรินทรา ปัญญายุทธการ PMP, PMI-ACP, LeSS, CSQA, CSTE, CSPM, MCTS

อาจารย์ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ PMP, CISSP, CISA, IRCA, ITIL, Project+สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 สิงหาคม 2561 9.00-17.30

จัดโดย

Knowledger Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0815838805

ค่าธรรมเนียม (FEE)

55900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 304 ครั้ง