Online by zoom : การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)

17 สิงหาคม 2564


หัวข้อการอบรม

1.   การจัดLAY OUTการบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2.   การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3.   การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4.   การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5.   ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6.   บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY4.0 )

7.   ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8.   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9.   ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11.แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

     การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

     การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

     แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13.การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO

14.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15.WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลักABC ANALYSIS

17.หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ในคลังสินค้า

18.การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19.บทบาทหน้าที่ความสำคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25.WORKSHOPการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26.สรุป ถาม - ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


สถานที่อบรม (VENUE)

เรียนออนไลน์ ผ่าน program zoom สามารถสัมมนาที่ทำงานหรือที่บ้านได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 สิงหาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 64 ครั้ง