Online Zoom หลักสูตร: ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลด

27 กันยายน 2564


Online Zoomหลักสูตร: ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ระบาดเมื่อคนล้นงานและนายจ้าง มีนโยบาย ลดสวัสดิการ ลดค่าจ้าง หรือเลิกจ้างต้องบริหารอย่างไร..? อบรม27 ก.ย.64

 

 

ราคาโปรโมรชั่น1,900 บาท บรรยาย13.00-17.00

โปรโมรชั่นสมัคร3 ท่าน เข้าอบรม4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

 

    วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆตาม นโยบายของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในกรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19ระบาด

เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้าง หรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ และในกรณีองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าสวัสดิการ หรือลดค่าจ้างพนักงานลง เพื่อเป็นการประคององค์กรให้อยู่ต่อไปได้โดยไม่ปิดตัวลง และเพื่อเป็นการนำเสนอให้ลูกจ้างทราบและให้มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิด นายจ้างต้องให้เหตุผล และต้องบริหารงานหรือต้องใช้เทคนิค อย่างไร....  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีศึกษา เมื่อมีความจำเป็นต้องออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานต้องให้เหตุผลอย่างไร...ต้องแจ้งต้องจ่ายให้พนักงานอะไรบ้าง...ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือฟ้องศาลแรงงานภายหลัง            

                                                                 

       หัวข้อในการอบรม

         หมวด1:การแก้ปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบจาก covid-19 ระบาด  

 การออกหนังสือให้พนักงานลงข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเข้าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19หรือไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                

2.การออกหนังสือรณรงค์ ให้พนักงานฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการป้องกัน และ/หรือบรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19                                                                              

มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                             

 3. การออกหนังสือกำหนดให้พนักงาน กักตัว14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการของการติดเชื้อจากโรคโควิด-19                                                                                                             มีตัวอย่าง : การออกหนังสือ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                              

 4.ในกรณีลูกจ้างติดเชื้อโควิด-19 และต้องพักรักษาตัวตามโรงพยาบาลสนามตามแพทย์กำหนดจะได้รับสิทธิลางานอะไร...นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่...เมื่อลูกจ้างได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                           มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ,เอกสาร แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดจึงมี นโยบาย ลดค่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา30 - 60 วัน นายจ้างต้องบริหารอย่างไร..?                                                                                                                                    

 มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                

6. การออกหนังสือยินยอมให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง เพื่อลดค่าสวัสดิการเป็นการชั่วคราว นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                 

มีตัวอย่าง : การออกหนังสือยินยอมให้บริษัทฯลดสวัสดิการของพนักงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                

กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19ระบาด จึงมี นโยบายลดค่าจ้าง - ลดวันทำงานของพนักงานลงเป็นการชั่วคราว โดยงดจ่ายค่าจ้างพนักงานคนละร้อยละ20ของค่าจ้าง /ต่อเดือนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตาม นโยบายดังกล่าวต้องบริหารอย่างไร..?มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                      

 การออกหนังสือให้ความร่วมมือยินยอมลาหยุดงานตาม นโยบายของบริษัทฯ กรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด                        มีตัวอย่าง : การออกหนังสือให้ความยินยอมของพนักงาน  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                                                                                

 กรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดงานเป็นบางแผนก หรือปิดทั้งหมดโรงงาน เป็นเวลา30-60 วัน เป็นการชั่วคราว โดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ75 ของค่าจ้าง นายจ้างต้องทำหนังสือ และนำรายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร..?                                                                                                                                

 มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                    

กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้องค์กรปิดงานเป็นการชั่วคราว การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือลูกจ้างจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                  

 11.  กรณีนายจ้างได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ระบาด จนเกิดวิกฤตซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จึงมี นโยบายปิดงานเป็นบางแผนก เป็นการชั่วคราว โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                    

 มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเป็นประกาศของบริษัทฯ,รายชื่อพนักงานแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                          

12. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานนายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง,ต้องจ่าย อย่างไร..?                                                                                            

มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                          

13.  กรณีนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุ ลูกจ้างลางานและหยุดงานมาก หรือหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้าง ฟ้องเรียกค่าใดๆภายหลังได้ นายจ้างต้องแจ้ง,ต้องจ่ายอย่างไร..?                                                                                                                                          

 มีตัวอย่าง :  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                    14. กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมี นโยบายให้พนักงานเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนด นายจ้างต้องกำหนด และสงวนสิทธิในการอนุมัติอย่างไร..?                                                                                              มีตัวอย่าง : การออกหนังสือเกษียณงาน-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมัติตามโครงการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                15. ลูกจ้างลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯและจู่ๆก็ฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้อง,ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า,ค่าชดเชย,ค่าเสียหาย และบรรยายฟ้องว่าถูกนายจ้างบีบบังคับให้ลาออก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง ต้องกำหนดหนังสือลาออก อย่างไร..?                         มีตัวอย่าง : การออกหนังสือลาออก แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                                                                                                                    16.  การออกหนังสือรับเงิน กรณีพนักงานออกจากงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องกำหนดข้อความอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                       มีตัวอย่าง : การออกหนังสือการรับเงิน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                             

 หมวด2:เป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านแรงงาน                                                                                                                                                                                             

กรณีมีพนักงานส่งข้อความโพสต์ลงทางFACEBOOK-LINEมีข้อความช้ำๆว่าเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19โดยเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและยังกล่าวให้ร้าย-ด่าทอบริษัทฯต่างๆ นาๆว่าบกพร่องในการบริหารจัดการในการป้องกันโรคโควิด-19ระบาดลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..? 18.  กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้บริษัทไม่มีงานมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯoutsource (เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง) ต้องดำเนินการอย่างไร..?                                                                                                                                                                                                                          

 19.  ไม่มีงานมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างที่มีระยะเวลากำหนดการจ้างแน่นอน ( เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ) เช่น ที่ปรึกษาด้านแรงงาน ที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิต ที่ปรึกษาด้านการตลาด นายจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?                                  

 20. นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ ในกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนไม่ย้ายงานตามคำสั่งจะถือว่าขัดคำสั่งของนายจ้างหรือไม่..หรือลูกจ้างขอลาออกจะต้องแจ้งหรือจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?                                                                                                                                                                                           

21. นายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เปลี่ยนนิติบุคคล กรณีลูกจ้างประสงค์ขอลาออกต้องแจ้งนายจ้างอย่างไร..หรือลูกจ้างบางส่วนทำงานกับนายจ้างใหม่จะได้รับสิทธิอย่างไร..กรณีนายจ้างใหม่ แก้ไขระเบียบขึ้นมาใหม่เมื่อลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องทำอย่างไร..?                                                                                                           &nb

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2564 13.00-17.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 35 ครั้ง