Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (28 ส.ค. 64) อ.สันติชัย

28 กันยายน 2564


Online Zoomเปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (28 ส.ค.64)อ.สันติชัย

ราคา1,500 บาท09.00-12.00

โปรโมรชั่นจ่าย3 ท่าน เข้าอบรมได้4 ท่าน เเละรับส่วนลดเพียงท่านละ1,300 บาท

 

 

ONLINE TRAININGหลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (PERFORMANCE MANAGEMENT: CONNECT AND UTILIZE PEOPLE)

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จขององค์กรที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงแค่การมีทิศทางและกลยุทธ์การจัดการที่ดีเท่านั้น แต่ผู้บริหารจะต้องสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น ซึ่งคำว่า "เป็น" ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การรีดเอาผลงานให้ได้มาก แต่กลับเป็นเรื่องของการสร้างความชัดเจนในเป้าหมายการทำงานให้กับพนักงาน การมอบหมายงาน การจูงใจ การสอนงาน การประเมินผลงาน และการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม

จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตร "การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน"ซึ่งเน้นการให้เทคนิคและวิธีการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในบริษัทต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การเรียนรู้มีความหลากหลาย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์ของบริษัทที่ล้มเหลวมาประกอบด้วย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมิติทั้งความสำเร็จและล้มเหลวไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการบริหารผลงาน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลงานไปประยุกต์ใช้กับการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงเทคนิคการบริหารผลงาน และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          การจัดฝึกอบรมครั้งนี้จะส่งผลให้แต่ละส่วนได้รับประโยชน์ ดังนี้

บริษัทมีแนวทางการบริหารผลงานที่ชัดเจน องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์ควบคู่กัน

ผู้นำทีมเข้าใจงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับทราบว่าการทำงานของตนมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผู้เข้าอบรม

ได้รู้ว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารผลงานมาก/น้อยเพียงใด อะไรคือจุดที่ยังเข้าใจได้ไม่รอบด้าน (IMPROVEMENT AREA)อะไรคือจุดที่ตนเองเข้าใจถูกต้องแล้ว (STRENGTHEN AREA)

ได้ต่อยอดองค์ความรู้ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติได้มากขึ้น

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเห็นมุมมองที่แตกต่าง เพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารผลงานได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

รูปแบบการเรียนรู้

          เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (INTENSIVE LEARNING COURSE)ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง (EXAMPLE CASE)ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การเรียนรู้ผ่านเกมและกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถาม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอดเวลา

กำหนดการ

เนื้อหาการเรียนรู้

จำนวน

รูปแบบการเรียนรู้

บทบาทของผู้นำกับการบริหารองค์กร

จุดเปลี่ยน และคุณสมบัติของผู้นำในโลกยุคใหม่

ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารผลงาน

-      นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารผลงาน

-      วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน

-      ที่มาของผลงาน

2 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง กิจกรรม ถาม-ตอบ

กระบวนการบริหารผลงาน

-      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงาน

-      เทคนิคการมอบหมายงาน

-      เทคนิคการติดตามผล

-      เทคนิคการการสอนงาน

-      เทคนิคการประเมินผล

-      เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานประจำปี

2.5 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง เกม กรณีศึกษา ถาม-ตอบ

การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

-      การนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร

-      การนำไปเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส

-      การนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่ง

-      การนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากร

-      การนำไปเชื่อมโยงกับการลงโทษและให้ออกจากงาน

1 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา

สรุปบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

0.5 ชม.

บรรยาย ยกตัวอย่าง

ถาม-ตอบ

 

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

วิทยากรและที่ปรึกษาบริษัท เทสส์เทรนนิ่ง จำกัด

อบรมแบบONLINEผ่านZOOM

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: [email protected]

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมNovotel Bangkok Sukhumvit20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 กันยายน 2564 09.00-12.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 254 ครั้ง